Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Opodatkowanie dywidend uzyskanych przez nierezydenta na Ukrainie

Andrii Popko10 października 2017Komentarze (0)

Dziś opowiem Państwu o specyfice systemu opodatkowania dywidend dla osób fizycznych i prawnych nierezydentów, uzyskanych od osób prawnych będących rezydentami Ukrainy.

Opodatkowanie osób prawnych rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej:

Firmie polskiej jako właścicielowi udziału w kapitale zakładowym firmy ukraińskiej przysługuje prawo do uzyskania dochodu (dywidend) od zysku firmy.

Podatki na UkrainieDochód (dywidendy) firmy polskiej uzyskany od firmy ukraińskiej zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy podlega opodatkowaniu wg. stopy 15 % i potrącany jest z kwoty przeznaczonej do wypłaty w formie dywidend.

Jednak Ukraina podjęła zobowiązania w zakresie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i państwem Ukraina, które to zaowocowało podpisaniem w dniu 12.01.1993 r. Konwencji pomiędzy Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu.

Wyżej wymieniona Konwencja do celów opodatkowania firm polskich, które otrzymują dochody (dywidendy) od firm ukraińskich, wykazuje inne stopy niż powszechnie przyjęte na Ukrainie na zasadach ogólnych.

Otóż, postanowienia Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania określają wysokość stopy opodatkowania dochodu (dywidend) na poziomie 5% odliczanych od łącznej kwoty uzyskanych dywidend.

Warto wziąć pod uwagę, że stosowanie stopy 5% zgodnie z postanowieniami Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania dochodu, zezwolone jest wyłącznie pod warunkiem wydania przez firmę ukraińską dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego status rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej i ten fakt, że firma polska jest właścicielem bynajmniej 25% kapitału firmy ukraińskiej, która wypłaca dochód (dywidendy). Jeżeli firma polska posiada mniejszy udział w kapitale firmy ukraińskiej, stosowana jest stopa w wysokości 15 %.

Opodatkowanie osób fizycznych rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej:

Osoba fizyczna – obywatel RP, będący właścicielem udziałów w kapitale zakładowym firmy ukraińskiej, ma prawo do uzyskania dochodu (dywidend) z zysku firmy.

W takim przypadku do celów opodatkowania dywidend wypłacanych obywatelom RP warto uwzględnić system stosowany przez firmę ukraińską, bowiem od przyjętego systemu jest uzależniona wysokość stopy, według której będą opodatkowane dywidendy.

W ten sposób, zgodnie z postanowieniami Kodeksu podatkowego Ukrainy, jeśli firma ukraińska jest płatnikiem podatku na zysk przedsiębiorstw, do opodatkowania dywidend wypłaconych przez przedsiębiorstwo na rzecz osób fizycznych – obywateli RP stosuje się stopa 5%.

Z kolei, jeśli firma ukraińska nie jest płatnikiem podatku na zysk przedsiębiorstw, a jest płatnikiem innego rodzaju podatku przewidzianego prawem Ukrainy, w takim przypadku opodatkowanie dywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwo na rzecz osób fizycznych – obywateli RP realizowane jest wg. stopy 9 %.

Warto zaznaczyć także, że wypłacanie dywidend podlega dodatkowemu opodatkowaniu – opłacie wojskowej w wysokości 1,5 %.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Konwencji o unikanie podwójnego opodatkowania, podczas opodatkowania dochodu rezydentów, Polska uwzględni wszelkie podatki, które zostały opłacone na terenie Ukrainy, a zatem zostanie realizowane odliczenie podatku dochodowego rezydenta w kwocie podatku opłaconego w Ukrainie.

Podsumowując powyższe również warto poinformować, iż obowiązek dotyczący naliczenia i opłaty ww. podatków na Ukrainie spoczywa na firmie ukraińskiej, która wypłaca dywidendy, jako na „agencie podatkowym” (inkasencie) działającym na rzecz własnych akcjonariuszy (uczestników).

*****

Poczytaj więcej o: Podatki na Ukrainie >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: