Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Procedury celne na granicy ukraińskiej

Andrii Popko01 października 202089 komentarzy

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele!

Otrzymuję wiele pytań/komentarzy dotyczących procedur celnych przy imporcie/eksporcie towarów z Ukrainy i na Ukrainę. Zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

W tym wpisie postaram się podsumować Wasze pytania i udzielić szczegółowych odpowiedzi.

Procedury celne na granicy ukraińskiej - ciężarówki w kolejce

 

-1-

Procedury celne na granicy ukraińskiej
– towary przywożone na Ukrainę

1. Dla wwozu towarów na Ukrainę, tj. imporcie, należy uwzględnić następujące kwestie.

Import w rozumieniu Kodeksu Celnego Ukrainy to reżim celny, zgodnie z którym towary zagraniczne po uiszczeniu wszelkich opłat celnych przewidzianych prawem Ukrainy przy imporcie tych towarów i spełnieniu wszelkich niezbędnych formalności celnych są dopuszczane do swobodnego obrotu na obszarze celnym Ukrainy.

Procedura odprawy celnej towarów obejmuje szereg procesów, w tym wypełnienie zgłoszenia celnego, zgłoszenie ustne, kontrolę towarów, naliczenie należności celnych, uiszczenie należności celnych, w razie potrzeby – inne obowiązkowe opłaty, a także pełne towarzyszenie i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacje o towarze.

A. Osoba fizyczna przywozi towar na Ukrainę

Obowiązujące ogólne zasady w przypadku importu towarów przez osobę fizyczną z Polski na Ukrainę

 • drogą lądową – nie ma zobowiązania do uiszczenia cła, pod warunkiem, że jego łączna wartość nie przekracza 500 euro i wagę do 50 kg. Zasada ta obowiązuje tylko wtedy, gdy właściciele zakupionego towaru przebywają poza Ukrainą przez co najmniej 24 godziny i przekraczają granicę nie częściej niż raz w ciągu 72 godzin. W pozostałych przypadkach dopuszcza się import towarów zwolnionych z podatku do 50 euro wartości i wadze do 50 kg.
 • drogą powietrzną – bez cła można importować towary do 1 000 euro wartości raz na 24 godziny. Ograniczenia wagowe określone są w zasadach przewozu bagażu linii lotniczej.
 • jeśli towar dotrze na Ukrainę pocztą, jest zwolniony z opłat celnych, jeśli łączna kwota towaru nie przekracza 100 euro wartości. Zgłoszenie towarów przewożonych (przesyłanych) przez granicę celną Ukrainy w międzynarodowych przesyłkach pocztowych i ekspresowych jest dokonywane przez operatora pocztowego, przewoźnika ekspresowego, zgłaszającego lub osobę przez niego upoważnioną.

W pozostałych przypadkach towar podlega pisemnej deklaracji z obowiązkiem zapłaty cła i podatku VAT.

B. Polskie przedsiębiorstwo przywozi towar na Ukrainę

Ogólne zasady importu towarów z Polski na Ukrainę w ramach transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami obowiązują w takim rozmiarze, że osoba importer, czyli kupujący towary importowane na Ukrainę, musi najpierw uzyskać akredytację ukraińskich organów celnych.

Należy pamiętać, że osobą odpowiedzialną za przestrzeganie reżimu celnego, w tym za uiszczenie należności celnych, jest agent celny lub pracownik zgłaszający nadawcę. Zgłoszenie celne dokonywane jest przez agenta celnego lub pracownika upoważnionego zgłaszającego nadawcę w specjalnych programach.

Broker celny to przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie zgłaszania towarów, pojazdów użytkowych, które przekraczają granicę celną Ukrainy.

Zawarcie odpowiedniej umowy określa warunki współpracy pomiędzy agentem celnym a osobą, którą reprezentuje. Popełnienie wykroczeń związanych z prowadzeniem działalności celnej powoduje ponisienie odpowiedzialności przez agenta celnego według prawa ukraińskiego

C. Lista dokumentów przy odprawie celnej

W każdym przypadku lista może być indywidualnie zweryfikowana i zależy od kodu celnego towaru według Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej (UKT ZED).

Ogólny wykaz dokumentów wymaganych do odprawy celnej importu to:

 • Karta akredytacyjna w urzędzie celnym.
 • Umowa handlu zagranicznego 
 • Faktura (invoice) i tłumaczenie faktury.
 • Dokumenty przewozowe (CMR, Bill of lading, Carnet TIR, Air waybill, itp).
 • Certyfikat pochodzenia.
 • Zgłoszenie wywozowe.
 • Wstępna deklaracja celna na granicy.
 • Umowa utylizacji pojemników i opakowań.
 • Uiszczenie opłat w urzędzie celnym.
 • Dodatkowe dokumenty (w zależności od kodu towaru): certyfikat zgodności; kontrola sanitarno-higieniczna; świadectwo fitosanitarne; zezwolenie na kwarantannę; wniosek SBU; inne.

Agent celny, a później celnik, może zażądać dostarczenia innych dokumentów i dodatkowych danych, w tym parametrów technicznych towaru, szczegółowego opisu i zdjęć towaru, faktur podatkowych, faktur eksportowych, umów kupna, zleceń płatniczych, dokumentów potwierdzających wartość ubezpieczenia towaru (wymagane w zależności od warunków dostawy towaru zgodnie z warunkami Incoterms, może to być umowa ubezpieczenia towaru; polisa ubezpieczeniowa; faktura za ubezpieczenie towaru), dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia: świadectwo pochodzenia, deklaracja pochodzenia, inne dokumenty.

D. Cło przywozowe na towary

Jest obliczane według stawek określonych w Taryfie Celnej Ukrainy i zależy od wartości celnej towarów. Taryfa celna Ukrainy przewiduje uiszczenie cła importowego, które wynosi głównie od 2% do 20% wartości celnej.

Wartość celna to cena faktycznie zapłacona lub należna za towar. Aby porównać ceny importowanych towarów, ukraińscy celnicy aktywnie korzystają z wewnętrznej bazy danych informacji o cenach, których obowiązkowy status nie jest określony na poziomie ustawodawczym. W praktyce wartość celna jest często określana przez inspektorów na podstawie ceny podobnych towarów importowanych do kraju w ciągu ostatnich 90 dni.

Dopuszcza się ustalanie wysokości ulgi (preferencji taryfowych) od stawek taryfy celnej Ukrainy w postaci zwolnienia z cła przywozowego, obniżenia cła przywozowego lub określenia kwot taryfowych zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim oraz na import towarów z krajów, z którymi zawarte są umowy międzynarodowe.

Umowy o wolnym handlu zawierane przez Ukrainę przewidują, że importowane towary nie podlegają cłom importowym pod warunkiem potwierdzenia kraju pochodzenia.

Dokumentem potwierdzającym kraj pochodzenia jest świadectwo pochodzenia. O ile wystawienie certyfikatu obniża opodatkowanie importowanych towarów, wraz ze wzrostem wartości celnej, organy skarbowe często formalnie unieważniają świadectwa pochodzenia, co nakłada na importera dodatkowe obciążenie finansowe.

E. Zapłata podatku VAT od importu

Transakcja importu towarów na obszar celny Ukrainy podlega opodatkowaniu VAT. Zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT od importu powstają w dniu złożenia zgłoszenia celnego, ale VAT „importowy” trzeba będzie zapłacić przed lub w dniu złożenia deklaracji.

W szczególności należy jednak wziąć pod uwagę, jeżeli agent celny dokona odprawy celnej importowanych przez Was towarów na podstawie umowy pełnomocnictwa, konieczne jest przekazanie agentowi celnemu kosztów spłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT przed odprawą celną towaru.

Zwykle import towarów na obszar celny Ukrainy podlega podatkowi VAT w wysokości 20%. Jedynie import leków i produktów miodowych jest opodatkowany stawką 7%.

Podstawą opodatkowania w przypadku importu towarów jest najczęściej cena kontraktowa (umowna) danego towaru, nie niższa jednak od zwyczajowej ceny danego towaru, w tym cła i podatki akcyzowe.

-2-

Procedury celne na granicy ukraińskiej
– towary wywożone z Ukrainy do Polski

W przypadku wywozu towarów z Ukrainy, tj. eksportu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

W celu uniknięcia ryzyk związanych ze zdolnością Waszego ukraińskiego kontrahenta do spełnienia zobowiązań umowy sprzedaży towaru, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji (więcej pod linkiem https://jakzalozycfirmenaukrainie.com/), której wynik będzie kluczem do pomyślnej realizacji kontraktu.

Zawierając umowę (kontrakt) na dostawę/kupno-sprzedaż towarów należy zwrócić uwagę na warunki Incoterms, odpowiedzialność Sprzedawcy w przypadku naruszenia umowy, prawo regulujące stosunki w ramach umowy, a także sposób rozwiązywania sporów. Proszę zwrócić także szczególną uwagę na umowy transportu (przewozu), pozwolenia przewoźnika i jego odpowiedzialność.

Zanim towar przekroczy granicę celną Ukrainy należy dowiedzieć się, czy dana transakcja lub ładunek podlega licencjowaniu, sprawdzić, czy towary podlegają obowiązkowej certyfikacji w ukraińskim krajowym systemie certyfikacji UkrSEPRO, a w razie potrzeby uzyskać dokumenty potwierdzające.

Warto upewnić się, że eksportowane towary należą do produktów znajdujących się na liście tych, których zgodność jakości musi być potwierdzona odpowiednią deklaracją zgodności. W razie potrzeby należy zadeklarować zgodność produktów z przepisami technicznymi i zarejestrować deklarację w uprawnionym organie.

A. Wartość celna eksportowanych towarów

jest określana na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary w momencie przekraczania granicy celnej.

Oprócz ceny wartość celna towaru obejmuje również faktyczne wydatki, o ile wcześniej nie były w niej ujęte, w tym koszty załadunku, rozładunku, przeładunku, transportu i ubezpieczenia do miejsca przekroczenia granicy celnej Ukrainy; prowizje i opłaty maklerskie; licencja i inne opłaty za korzystanie z praw własności intelektualnej, które kupujący musi dokonać bezpośrednio lub jako warunek sprzedaży (eksportu) towarów, dla których wyceniana jest ich wartość.

Na podstawie ustalenia ceny towaru osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wymogów reżimu celnego musi złożyć dokumenty na te towary i zapłacić cła, które zgodnie z prawem są nakładane na towary przy wywozie poza obszar celny Ukrainy.

B. Jak określić wysokość cła wywozowego

Kodeks Celny określa tryb i formy uiszczenia należności celnych.

Należy zaznaczyć, że cło wywozowe dotyczy tylko kilku pozycji – produktów rolnych, bydła, zwierząt domowych, złomu i odpadów.

Należy zauważyć, że w celu spełnienia międzynarodowych zobowiązań Ukrainy wynikających z umów o wolnym handlu z UE, krajami EFTA i Kanadą, zaczynając od 2016 r. odbywa się stopniowe obniżanie ceł eksportowych w szczególności na produkty rolne do 0% do 2026 r., na bydło i owce do 0,8% w 2025 r.

C. VAT od eksportu

Eksport towarów podlega zerowej stawce VAT.

Ogólny wykaz dokumentów wymaganych do odprawy celnej eksportu:

 • Karta akredytacyjna przedsiębiorstwa w urzędzie celnym.
 • Umowa handlu zagranicznego (dodatkowe umowy, specyfikacje itp.).
 • Faktura eksportowa (invoice).
 • Dokumenty przewozowe (CMR, Bill of lading, Carnet TIR, Air waybill itp.).
 • Certyfikat pochodzenia towaru.
 • Przy przewozie transportem samochodowym – dokumenty na środek transportu, paszport kierowcy, świadectwo dopuszczenia pojazdu. 
 • Zezwolenie na prowadzenie operacji eksportowej (jeśli przewiduje ustawodawstwo Ukrainy).
 • Dokumenty dodatkowe (ostateczną listę można sporządzić po ustaleniu kodu towaru zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów w Zagranicznej Działalności Gospodarczej): świadectwo weterynaryjne; świadectwo fitosanitarne; pozwolenie na eksport towarów; inne.

D. Zezwolenia na przewóz towarów przez granicę celną Ukrainy

Należy zauważyć, że zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy operacje eksportowo-importowe niektórych rodzajów towarów są przeprowadzane tylko w przypadku posiadania odpowiednich zezwoleń. Generalnie pozwolenia są wymagane w przypadku takich kategorii towarów, jak zwierzęta domowe, sprzęt medyczny, leki, żywność i inne.

I pod sam koniec…

Zdecydowanie polecam!

Lepiej poświęcić więcej czasu na przygotowanie umowy handlowej i stosunkowo spokojnie przejść przez wszystkie procedury celne, niż ponosić ogromne wydatki podczas przestojów w transporcie, sporów z organami skarbowymi itp.

Zadaj pytanie:

Zdjęcie by Wolfgang Hasselmann on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 89 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Arek 1 stycznia, 2021 o 12:55

Dzień dobry.
Sprawa dotyczy sprzedaży używanych mebli z Polski na Ukrainę. Chcemy razem ze znajomymi z Kijowa otworzyć swoje firmy, moja w Polsce zajmowałaby się kupnem i transportem a znajomi w Kijowie sprzedażą.
Jakie musimy spełnić warunki aby prowadzić nasze działalności, czy wystarczy zwykła międzynarodowa umowa handlowa.

Pozdrawiam.
Arkadiusz Kraśny

Odpowiedz

Andrij 4 stycznia, 2021 o 19:42

Dzień dobry
Takie działania można przeprowadzić jak w ramach zwykłej umowy handlowej tak własnie i przez uruchomienie spółki na terenie Ukrainy.
Dokładne rozwiązanie tego pytania zależy od szczegółów współpracy z ukrainskim partnerem handlowym.

Odpowiedz

tomasz 19 września, 2021 o 13:42

Ponawiam pytanie poprzednika. czy w ramach handlu używanymi meblami z Polski na Ukraine będzie naliczane cło? jeżeli tak to jaka stawka?

Odpowiedz

JULIA 7 stycznia, 2021 o 17:42

Dzień dobry,
Chcielibyśmy z mężem otworzyć w Polsce spółkę z o.o i sprzedawać fajki wodne od ukraińskich i rosyjskich dostawców. Czy wymienione w artykule przez Pana rozwiązania dotyczą również tego typu towarów?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrij 7 stycznia, 2021 o 18:37

Dzień dobry,
wymienione w moim wpisu rozwiązania dotyczą również tego typu towarów ale to się stosuje dopiero ukraińskich dostawców. Nic nie wiem o szczegółach zakupu i importu towarów od dostawców z innych krajów.

Odpowiedz

Sebastian 12 stycznia, 2021 o 18:15

Witam. Chcesz kupic z Ukrainy coca cole. Czy zaplace clo? Jesli tak ile to bedzie, jak to jest liczone czy od kwoty na fakturze czy inaczej i ile czasu jest na zaplacenie tego? Dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Grzegorz 26 marca, 2021 o 14:09

Też chciał bym poszeżyć swoją wiedzą na ten temat .

Odpowiedz

Andrij 26 marca, 2021 o 17:02

witam
eksport z Ukrainy nie wymaga wpłacania cła
wszystko będzie po stronie polskiej

Odpowiedz

Roman 2 sierpnia, 2021 o 15:30

Witam, czy mógłby Pan podzielić się oficjalnym Polskim serwisom internetowym z wykazem potrzebnych dokumentów i wysokości opłat dla każdego kodu towaru? Dla wprowadzenia do Polski

Odpowiedz

Tomasz 17 stycznia, 2021 o 19:54

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy ja jak jestem na Ukrainie u kolegi…. To czy jak bede wracal do Polski to czy mogę sobie kupic 2 pary drzwi zewnętrznych….. Chodzi mi o to czy i ile będę musial zapłacić cła……

Odpowiedz

Andrij 18 stycznia, 2021 o 10:20

Dzień dobry

Czy mogę traktować Pana pytanie jako prośbę o płatną konsultację na warunkach określonych w naszym wpisie na blogu?
https://jakzalozycfirmenaukrainie.com/cla-na-granicy-z-ukraina-praktyczne-odpowiedzi-na-pytania-w-sprawie-procedur-celnych/

Proszę także zwrócić uwagę na warunki świadczenia takiej konsultacji, opisanych w tej części-
„ W przypadku Twojego zainteresowania podobną konsultacją, proszę o złożenie pytania w komentarzach z dopisaniem „Proszę o odpowiedź na moje pytanie w ramach płatnej konsultacji”. Następnie prześlę na Twojego e-maila dane konta w polskim banku i w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przelewu otrzymasz szczegółową odpowiedź na swoje pytanie”.

Odpowiedz

Leszek 29 stycznia, 2021 o 10:41

Witam
Zatrudniam kilku pracowników z Ukrainy na stałe.
Chcąc ułatwić im podróżowanie co 2 miesiące do domu i z domu do pracy aby jeździli moim firmowym
autem. Jakie są możliwości i jakie warunki muszę spełnić abym nie miał kłopotów. Bo to czytam w internecie
to jakiś wielki chaos.
Z góry serdecznie dziękuję za przybliżenie tematu.

Odpowiedz

kowalski 31 stycznia, 2021 o 11:10

muszą mieć umowę użyczenia pojazdu przetłumaczoną na jezyk ukraiński i potwierdzoną przez notariusza oraz auto musi mieć zieloną kartę

Odpowiedz

Norbert 18 lutego, 2021 o 12:49

Jestem obywatelem Polski ożeniłem się z obywatelka Ukrainy ma kartę pobytu tymczasowa chciał bym zapytać czy jest możliwość kupienia samochodu na polskich rejestracjach i bez cła czy z obniżonymi kosztami przerejestrowanie samochodu na Ukraińskie numery czyli oclić samochód na własne potrzeby na Ukrainie czy jakoś tak prosił bym o jakąś i formacje

Odpowiedz

Agnieszka 23 lutego, 2021 o 12:55

Dzień dobry prowadzę sp. zo .o. która zajmue się m.in produkcja mebli chciałam sprowadzić z Ukrainy drewno jakie są procedury? Z góry dziękuje za odpowiedź

Odpowiedz

Andrij 24 lutego, 2021 o 09:00

Dzień dobry
jaki rodzaj drewna (surowe drewno czy sklejka) przewiduje Pani do sprowadzenia z Ukrainy?
Napisaliśmy do Pani na priv-

Odpowiedz

Krystian 1 lipca, 2021 o 01:26

Witam, czy można importować do Polski z Ukrainy płytę OSB. Jakie opłaty będą z tym związane?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrij 1 lipca, 2021 o 12:13

Dzień dobry,

Przy eksporcie towarów z Ukrainy wszelkie płatności będą dokonywane na polskiej granice. Dlatego lepiej uzyskać te informacje w polskiej agencji celnej.

Ze swojej strony polecam zwrócić szczególną uwagę na wiarogodność firmy ukraińskiej również umowę kupna sprzedaży, która powinna zawierać jasną procedurę sprzedaży towaru, płatności za niego, pakowania towaru oraz odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku problemów z dokumentami przy przewozie przez granicę.

Odpowiedz

Maciej 5 marca, 2021 o 14:14

Dzień dobry
Jestem właścicielem średniego zakładu mięsnego, chciałbym zacząć export na Ukrainę , od czego zacząć, czy jesteście w stanie mi pomóc, oczywiście odpłatnie ?
dziękuje za odp.

Odpowiedz

Andrij 9 marca, 2021 o 09:48

Dzień dobry
oczywiście ze obsługujemy interesy naszych klientów we wszystkich dziedzinach ukraińskiej gospodarki w tym ws importu/eksportu.
czy dotarła do Pana nasza odpowiedz na smolik3@wp.pl ?

Odpowiedz

Łukasz 10 marca, 2021 o 10:55

Dzień dobry,
chciałbym przywieźć do Polski Chan, poszukuję pomocy, czy mogę to zrobić we własnym zakresie? Czy muszę zapłącić cło, jakie dokumenty potrzebuję?

https://panchan.com.ua/
Pozdrawiam
Łukasz

Odpowiedz

Andrij 10 marca, 2021 o 13:03

Dzień dobry,

Przy eksporcie towarów z Ukrainy wszelkie płatności będą dokonywane na polskiej granice. Dlatego lepiej uzyskać te informacje w polskiej agencji celnej.

Ze swojej strony polecam zwrócić szczególną uwagę na umowę kupna sprzedaży, która powinna zawierać jasną procedurę sprzedaży towaru, płatności za niego, pakowania towaru oraz odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku problemów z dokumentami przy przewozie przez granicę.

Odpowiedz

Paweł 2 kwietnia, 2021 o 10:03

Witam,
potrzebuję wysłać próbki towarów, niewielka wartość za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłka paletowa do partnera na Ukrainie. Towar pozostaje u Partnera, nie jest do sprzedaży. Jakie muszę dopełnić formalności oprócz upoważnień do odprawy celnej u przewoźnika?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Mariana 11 kwietnia, 2021 o 17:09

Witam. Chce otworzyć w Polce sklep z nasionami warzyw i kwiatów od ukraińskiego producenta.
Czy będzie legalna taka działalność przez inkubator przedsiębiorstwa, naprzykład Twój Start up? I czy mogę taki towar przeprowadzić autem osobowym, z zachowaniem wszystkich procedur celnych? Czy musi to być dostawca z uprawniemiami?

Odpowiedz

Andrij 27 kwietnia, 2021 o 20:53

Dzień dobry

te wszystkie pytania dot prawa Polski

Odpowiedz

Radosław 21 kwietnia, 2021 o 14:05

Dzień Dobry,

Chce importować z Ukrainy Towar, nie wiem jaka to stawka Celna finalnie.. jest możliwość że na tekstylia będzie stawka 0%?

Jak również sprawdzić firmę?
Poleci Pan jakąś firmę?

Odpowiedz

Andrij 27 kwietnia, 2021 o 20:49

Dzień dobry
napisałem na priv jak sprawdzić firmę

Odpowiedz

Piotr 4 maja, 2021 o 23:39

Witam ile Wynosi cło z Ukrainy do Polski na tarcicę ( deski ) dębowe suszone drewno liściaste chciałbym kupić 5-7 m3 na własne potrzeby osoba prywatna Pozdrawiam.

Odpowiedz

Andrij 5 maja, 2021 o 09:44

Dzień dobry
cło będzie po stronie polskiej. nie dysponuję takimi informacjami

Odpowiedz

Kornelia 10 maja, 2021 o 15:28

Witam serdecznie potrzebuję zasięgnąć informacji odnośnie ex portu z Ukrainy deski drewnianej. Chodzi mi o wysokość cła , dokumenty celne . Co dokładnie potrzebuję aby taki towar zakupić i przywieźć do Polski
Pozdrawiam Kornelia Kudas
tel. 500800025

Odpowiedz

Andrij 11 maja, 2021 o 10:57

Szanowna Pani,

pytania dotyczące specyfiki eksportu z Ukrainy, w tym wymagań dotyczących dokumentów, opłat celnych itp. warto kierować do polskich służb celnych lub agentów celnych.

Ze swojej strony możemy zaproponować Pani porady prawne dotyczące weryfikacji ukraińskiego producenta/dostawcy, pomocy prawnej w negocjacjach z UA kontrahentem w trakcie omówienia warunków umowy, pełnienia obowiązków według umowy itp.

Odpowiedz

Karolina 14 maja, 2021 o 08:50

Witam,
Chcialabym importowac tekstylia (ubrania) z Ukrainy. Jaka jest wysokosc cla i podatku? Jak to wyglada, jezeli przewioze towar kurierem (poniewaz zamowienie jest przez internet) – czy clo i podatek jest wliczony w cene przesylki kurierowskiej?
Dziekuje bardzo

Odpowiedz

Andrij 24 maja, 2021 o 11:24

Witam
napisałem Pani na @

Odpowiedz

Ania 23 maja, 2021 o 20:55

Mieszkamy z mężem w Polsce. Ja jestem Polką a mąż jest obywatelem Ukrainy. Planujemy przeprowadzkę na Ukraine na stałe. Będziemy zabierać z Polski dosłownie całe nasze życie wraz z dobytkiem. Sprzęty AGD meble narzędzia itp. Jak wygląda przejazd przez granicę? Czy trzeba będzie płacić cło? To nasze osobiste rzeczy lecz kupione na przestrzeni lat i nie na wszystko mamy paragony czy rachunki.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam i bardzo dziękuję

Odpowiedz

Andrij 24 maja, 2021 o 11:26

Witam
napisałem Pani na @

Odpowiedz

Remik 7 czerwca, 2021 o 09:03

WItam!
Jakie są procedury przy sprowadzeniu motocykla z Ukrainy? I czy może go sprowadzić do Polski obywatel Ukrainy w moim imieniu?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrij 8 czerwca, 2021 o 11:22

Dzień dobry
Konsultacja z tych pytań jest udzielana na zasadach odpłatności i wynosi 200 zł
W razie zgody proszę napisać na APopko@plplawgroup.com

Odpowiedz

Patryk 13 czerwca, 2021 o 00:20

Witam jak wygląda sprowadzenie motoroweru z Ukrainy do Polski

Odpowiedz

Andrij 16 czerwca, 2021 o 08:28

Witam
Proszę się zgłosić na e-mail dla ustalenia warunków udzielenia konsultacji

Odpowiedz

krzysztof 15 czerwca, 2021 o 11:33

Witam
Jakie są cła i wszelkie podatki jeśli chciałbym importować produkty spożywcze , mięso , ryby z Ukrainy . Czy jakieś dodatkowe procedury z tym związane ?

Odpowiedz

Andrij 16 czerwca, 2021 o 08:29

Witam
Proszę się zgłosić na e-mail dla ustalenia warunków udzielenia konsultacji

Odpowiedz

Maciej 2 lipca, 2021 o 08:46

Dzień dobry,
czy są Państwo w stanie pomóc w kwestii zakupu stali z Ukrainy?

Odpowiedz

Andrij 2 lipca, 2021 o 09:42

Dzień dobry
oczywiście, jak najbardziej!
Wstępnie należy zaznaczyć, że cło wywozowe dotyczy tylko kilku pozycji – produktów rolnych, bydła, zwierząt domowych, złomu i odpadów. Eksport towarów podlega zerowej stawce VAT.

Odpowiedz

Andrzej 18 lipca, 2021 o 13:35

Dzień dobry. Zastanawiam się nad sprowadzaniem materiałów budowlanych z Ukrainy do Polski dla mnie na budowę, nie jestem przedsiębiorcą i nie prowadzę firmy.Czy będę musiał zapłacić za to cło lub jakies inne dodatkowe koszta?

Odpowiedz

Andrij 19 lipca, 2021 o 10:23

Dzień dobry
Oczywiście, cło razem z VAT będzie naliczone w razie importu materiałów budowlanych z Ukrainy do Polski. Szczegóły – w ramach konsultacji. Cena 199 zł

Odpowiedz

Mariusz 10 sierpnia, 2021 o 00:14

Witam interesuje mnie sprzedaż aut na Ukrainie.Jestem Polakiem mam żonę Ukrainkę.Chciałbym sprzedawać auta całe bądź na części na Ukrainie.Mogę otworzyć firmę na Ukrainie ponieważ nie stanowi to problemu jak i meldunek.
Czy ja wprowadzając auto na Ukrainę mogę je przerejestrować opłacić cło i dalej sprzedać.Czy mogę to auto sprzedać na części bez płacenia Cla ? Proszę napisać jakie są możliwości.

Odpowiedz

Andrij 10 sierpnia, 2021 o 18:54

Dzień dobry
Cena konsultacji mailowej wyniesie 199 złotych

Odpowiedz

Justyna 20 września, 2021 o 21:03

Dzien dobry,

Chcielibyśmy ściągnąć z Ukrainy tira papieru pod produkcje w polugrafi. Czy są jakieś przecieskazanua, co musimy zrobić, aby nie było problemów na granicy?

Justyna

Odpowiedz

Katarzyna 21 września, 2021 o 09:23

Witam,
mam pytanie o czas trwania importu z Ukrainy do Polski.
Planuję po raz pierwszy zainicjować import mebli w hurtowych ilościach i chciałabym się dowiedzieć, czy wiadomo jak długo – szacunkowo – trwałyby formalności celno-importowe: czy mówimy o miesiącach, pół roku, czy o znacznie szybszym procesie?

Odpowiedz

Natalia 24 października, 2021 o 19:53

Planuje eksport produktów do stylizacji paznokci. Jaka będzie wysokość cła ?
Czy jest możliwość wstępna sprzedaży tych produktów na działalności nierejestrowanej w Polsce czy powinnam mieć już firmę rejestrowaną?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej 1 listopada, 2021 o 09:06

witam. Jakie opłaty cła i inne przy zakupie fabrycznie nowego małego ciągnika rolniczego prod. chinskiej ze
sklepu z Ukrainy? dzięki za odpowiedz

Odpowiedz

Andrij 29 grudnia, 2021 o 10:50

Dzień dobry

Niestety NIE udzielamy odrębnych konsultacji na temat wysokości ceł.

Ponadto również nie posiadam informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujesz IMPORT ukraińskich towarów.

Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestie związane z cłem i jego wysokością w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA.

Odpowiedz

Darek 21 listopada, 2021 o 22:13

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie kontenera który jest w Odessa (to są wyroby aluminiowe które chce podać recykling w Polsce) Jakie są cła na na takie rzeczy i jakie dokumenty trzeba posiadać . Pozdrawiam Darek D.

Odpowiedz

Łukasz 24 listopada, 2021 o 17:05

Dzień dobry, interesuje mnie zakup surowców z Ukrainy, chodzi o masło, margarynę, do piekarni w Polsce, jakiej wysokości musiałbym opłacić podatki celne?

Odpowiedz

Andrij 29 grudnia, 2021 o 10:48

Dzień dobry

Niestety NIE udzielamy odrębnych konsultacji na temat wysokości ceł.

Ponadto również nie posiadam informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujesz IMPORT ukraińskich towarów.

Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestie związane z cłem i jego wysokością w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA.

Odpowiedz

Jan 29 grudnia, 2021 o 01:06

Dzień dobry , interesuje mnie zakup z Ukrainy mini traktora max do 25 KW , kosiarki i mini koparki do tego mini traktora , zakup na osobę fizyczna lub firmę , /co jest korzystniejsze/ i jakiej wysokości musiałbym opłacić podatki celne , / cło , VAT, inne/.
Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Andrij 29 grudnia, 2021 o 10:47

Dzień dobry

Niestety NIE udzielamy odrębnych konsultacji na temat wysokości ceł.

Ponadto również nie posiadam informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujesz IMPORT ukraińskich towarów.

Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestie związane z cłem i jego wysokością w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA.

Odpowiedz

Roman 23 stycznia, 2022 o 12:25

Witam. Chciałabym przewieźć traktorek kosiarke na Ukrainę z Polski. Czy muszę odprowadzić cło? Traktorek kosztuje 4500 zł i ma 17 koni mocy

Odpowiedz

Andrij 24 stycznia, 2022 o 21:31

Dzień dobry

Niestety NIE udzielamy odrębnych konsultacji na temat wysokości ceł.

Ponadto również nie posiadam informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujesz IMPORT ukraińskich towarów.

Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestie związane z cłem i jego wysokością w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA.

Odpowiedz

Krzysztof 31 stycznia, 2022 o 19:11

Witam serdecznie
Jakie są procedury i jak się odbywa (czy w ogóle jest to możliwe) przywóz gotowych wyrobów granitowych z Ukrainy do polski ?

Odpowiedz

Andrij 6 lutego, 2022 o 17:29

Dzień dobry

Niestety NIE udzielamy odrębnych konsultacji na temat wysokości ceł.

Ponadto również nie posiadamy informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujesz IMPORT ukraińskich towarów. Kwestia wymaga konsultacji brokera celnego.

Natomiast jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestii związanych z cłem w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA chyli w razie eksportu towarów z Polski lub UE do Ukrainy.

Odpowiedz

Grzegorz 1 lutego, 2022 o 13:10

Witam
Chciałbym sprowadzać pellet z Ukrainy, dostawy calopojazdowe 24 tony – kwestia transportu po stronie ukraińskiej firmy tzn dowożą do miejsca rozładunku w Polsce
Jakie muszę ponieść opłaty tzn cło? ,VAT? W Polsce żeby sprzedawać dalej?

Odpowiedz

Andrij 6 lutego, 2022 o 17:30

Dzień dobry

Niestety nie posiadamy informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujecie IMPORT ukraińskich towarów. Kwestia wymaga konsultacji polskiego brokera celnego.

Natomiast jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestii związanych z cłem w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA chyli w razie eksportu towarów z Polski lub UE do Ukrainy.

Odpowiedz

Artur 4 lutego, 2022 o 18:11

Witam, chcemy wprowadzić na rynek Polski i Europejski fajkę wodną produkcji ukraińskiej czy dany produkt podczas musi posiadać jakieś certyfikaty dla wprowadzenia na terytorium ue? Z góry dziękuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Andrij 6 lutego, 2022 o 17:34

Dzień dobry.
Wysłaliśmy Panu wiadomość na maila.
Prosimy sprawdzić.

Odpowiedz

Halyna 5 lutego, 2022 o 18:19

Dzień dobry
Chcemy z Ukrainy wozić do Polski napoje o niskiej zawartości alkoholu . Czy to możliwe ? I z czego zaczynać ?

Odpowiedz

Andrij 21 lutego, 2022 o 09:02

Dzień dobry

Niestety nie posiadamy informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujecie IMPORT ukraińskich towarów do Polski. Kwestia wymaga konsultacji polskiego brokera celnego.

Natomiast jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie kwestii związanych z cłem w ramach kompleksowych konsultacji dotyczących procedur celnych obowiązujących polskiego EKSPORTERA chyli w razie eksportu towarów z Polski lub UE do Ukrainy.

Odpowiedz

iz 6 lutego, 2022 o 20:30

Dzień dobry, a eksport to przypadkiem nie wywóz towarów za granicę, a import to przywóz? Pozdrawiam

Odpowiedz

Andrij 8 lutego, 2022 o 09:58

Dzień dobry. Z tym się zgadzam. A w czym tu polega pytanie?

Odpowiedz

Aleksander 15 lutego, 2022 o 17:10

Chce kupic na Ukrainie europalety do Polski.
Jakie jest clo na tego rodzaju towar

Odpowiedz

Andrij 21 lutego, 2022 o 09:04

Dzień dobry

Niestety nie posiadamy informacji o opłatach celnych i procedurach celnych, które są wymogiem polskiego prawa, jeśli planujecie IMPORT ukraińskich towarów do Polski. Kwestia wymaga konsultacji polskiego brokera celnego.

Odpowiedz

cecylia 19 lutego, 2022 o 20:47

Witam,
Jak wygląda sytuacja, jeśli Ukrainiec chce przewieźć materiały budowlane z Niemiec na Ukrainę na własny użytek? Do przewozu zostałby wynajęty samochód w Polsce. Jakie są potrzebne dokumenty i jakie opłaty powinny zostać uiszczone oraz jakie deklarację wypełnic.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Roman 4 marca, 2022 o 19:33

Witam!
Na Ukraine w ten moment wojenny stan!
Z powodu tej sytuacii chce wywiezc towat (AGD) do Polski. Jaka procedura na u Polskich celnikow.?

Odpowiedz

Paweł 13 marca, 2022 o 04:06

Czy jeśli jako osoba fizyczna przewożę części samochodowe z ukrainy do Polski, wartości poniżej 500€. to czy muszę załatwić jakieś papiery i czy jest limit przejazdów

Odpowiedz

Darek 17 czerwca, 2022 o 13:56

Witam. Mam w Ukrainie kolegę który produkuje miody , kilka ton rocznie , chciał bym je od niego sprowadzać do polski.oboje nie mamy zielonego pojęcia jak to robić. Pozdrawiam

Odpowiedz

Sebastian 19 czerwca, 2022 o 16:16

Witam,

Chcemy otworzyć firmę w Polsce i sprowadzać asortyment oświetlenia (lampy) i dodatkowo przewody elektryczne i sprzedawać na terenie Polski.
Jakie koszty będą cła i jakie dokumenty będą potrzebne by wszystko było jak należy w dokumentach i bez problemowo sprzedawać takie produkty.
Z góry Dziękuje za odp.

Odpowiedz

Ewelina 29 lipca, 2022 o 19:09

Witam serdecznie,
mam pytanie jak ma się sprawa importu z Ukrainy do Polski złomu ( wszelakie rodzaje metali) jaki jest podatek? jakie trzeba posiadać zezwolenia? i na co zwrócić szczególną uwagę? pozdrawiam Ewelina

Odpowiedz

Alice 23 sierpnia, 2022 o 16:22

Dzień dobry jak można sprawdzić kontrahenta z Ukrainy ?

Odpowiedz

Zbigniew 30 sierpnia, 2022 o 14:04

Dzień dobry . Chciałbym importować pelet opałowy z Ukrainy . Jakie są cła i podatki po stronie ukraińskiej ? Z góry bardzo dziękuje

Odpowiedz

Agnieszka 21 września, 2022 o 14:48

Dzień dobry. Chciałabym eksportować z Ukrainy kawę świeżo paloną pod marką ukraińską. Czy kawę paloną obejmuje cło? Jakie dokumenty będą potrzebne na początek? Dziękuję.

Odpowiedz

loan 15 stycznia, 2023 o 01:16

jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się z nami oferujemy pożyczkę naszym klientom, którzy otwierają u nas konto pamiętaj, że obowiązują warunki

Odpowiedz

daniel 23 stycznia, 2023 o 21:01

dzieńdobry , posiadam samochód na własność który kilka dni temu zostawiłem swojej dziewczynie w tarnopolu , nie chce go absolutnie sprzedawać , tylko aby moja dziewczyna go legalnie używała na ukrainie, bo ma daleko do miasta a nie stać jej na oclenie i przerejstrowanie samochodu bo to sie wiąże z bardzo bardzo dużą kwotą , wystarczy upoważnienie , uczynienie jej wspołwłascicielem , jakie prawa obowiązuja na ukrainie i możliwosci aby nie było konieczne placenie 3000 dolarów zła i innych opłat

Odpowiedz

Deryk 24 stycznia, 2023 o 21:29

Witam chciałbym się dowiedzieć jakie cło lub inne opłaty musiał bym płacić od kupna drewna na Ukrainie i transportu do Polski

Odpowiedz

mateusz 6 marca, 2023 o 21:59

Witam chciałbym kupywać pellet i brykiet orfowy z ukrainy jakie dokumnety celne musze załatwić jakie cło jest

Odpowiedz

Konrad 8 marca, 2023 o 10:59

Dzień dobry, chciałbym wiedzieć od czego naliczane jest cło przez ukraińską stronę przy imporcie auta ciężarowego specjalnego ( śmieciarka ) co jest brane od uwagę? Czy jest to np. ilość osi takiego auta? Jeśli tak to ile wynosi przykładowa różnica między dwoma identycznymi autami różniącymi się ilością osi. Czy istnieje jakaś strona-kalkulator gdzie mogę sam policzyć cło-podatek który zapłaci ukraiński przedsiębiorca kupujący auto ciężarowe w polsce.

Odpowiedz

Daniel 14 października, 2023 o 08:09

Witam,
Chcę przetransportować własny sprzęt budowlany, koparkę, busa, zagęszczarki itp do prac budowlanych na Ukrainę i pracować nimi tam, prowadząc dalej własną działalność. Czy muszę opłacać jakieś cła lub podatki? Zastrzegam że ten sprzęt będzie tam kilka miesięcy albo dłużej zależnie od ilości nowych zleceń.
Proszę o informacje

Odpowiedz

Krzysztof 17 października, 2023 o 21:28

Witam chce zakupić eksperes profesjonalny na Ukrainie jakie podatki mnie czekaja

Odpowiedz

Marciano 28 lutego, 2024 o 06:00

Dzień dobry,

Szukam informacji na temat kosztów importu elektrycznego samochodu z Chin na Ukrainę. Jak również wymagań do rejestracji pojazdu. Czy może Pan coś o tym powiedzieć?

Odpowiedz

Dari 3 marca, 2024 o 11:01

Witam jak wygląda opłata celna za konia kupionego na Ukrainie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: