Andrii Popko

prawnik

Jestem jedynym partnerem i dyrektorem kancelarii PLP Kancelaria Prawna, która działa pod ogólną marką PLP Law Group. Specjalizuję się głównie w prawie korporacyjnym i handlowym. Jestem przewodniczącym Komitetu ds. Celnych i Podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jestem członkiem Ukraińskiej Izby Adwokackiej.
[Więcej >>>]

Naprawienie błędów w zamówieniach publicznych. Na co należy zwrócić uwagę

Andrii Popko16 grudnia 2020Komentarze (0)

Po nowelizacji Ustawy Ukrainy „O zamówieniach publicznych” w kwietniu 2020 r.  naprawienie błędów w ciągu 24 godzin na wniosek Zamawiającego stało się bardzo istotnym pytaniem zarówno dla uczestników, jak i zamawiających.

Przepisy nowej ustawy przewidują, iż jeśli Zamawiający w trakcie rozpatrywania oferty przetargowej stwierdzi niezgodności w podanych informacjach i/lub dokumentach, składa on w terminie nie krótszym niż dwa dni robocze przed upływem terminu rozpatrywania ofert, zawiadomienie o usunięciu niezgodności.

Natomiast ustawa ogranicza listę dokumentów, w odniesieniu do których można zastosować możliwość poprawienia błędów: w informacjach i/lub dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych zgodnie z art. 16 Ustawy; oraz potwierdzenie prawa do podpisania oferty/umowy przetargowej.

Zatem jeżeli Twoja oferta przetargowa została odrzucona z powodu niespełnienia kryteriów i dyskwalifikacja nie została poprzedzona zawiadomieniem Zamawiającego do poprawienia błędów w tej części, istnieją podstawy do złożenia skargi do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (dalej AMKU) na działania niezgodne z prawem i bezczynność Zamawiającego przetarg.

Równie ważna jest forma i treść zawiadomienia ze strony Zamawiającego z wymogiem usunięcia rozbieżności:

– lista zidentyfikowanych rozbieżności;

– odniesienia do wymagań dokumentacji przetargowej, w odniesieniu do których stwierdzono rozbieżności;

– oraz lista informacji i/lub dokumentów, które Uczestnik musi złożyć w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności.

Jeżeli uczestnik nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego rozbieżności w ciągu 24 godzin po otwarciu ofert, to Zamawiający zobowiązany jest do zdyskwalifikowania tego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie.

Biorąc pod uwagę przepisy Ustawy, Zamawiający może tylko jeden raz wystąpić z żądaniem usunięcia niezgodności, ponadto stwierdzone przez Zamawiającego niezgodności w takim wymaganiu, tj. faktyczne rozmieszczenie wymagania wraz z wykazem wymagań dotyczących korekty niektórych niezgodności nie umożliwia Zamawiającemu na dalsze korygowanie niezgodności, które nie zostały określone przez Zamawiającego w jego żądaniu, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonaniem decyzji organu odwoławczego.

Wyraźnym przykładem niespełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego jest sprawa dotycząca naszego klienta.

Jako dostawca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów na dostawę materiałów budowlanych, nasz Klient zdecydował się na udział w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. I w końcu został zdyskwalifikowany.

Zamawiający uważał, że uczestnik nie spełnił wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej, w związku z czym w ciągu 24 godzin złożył zawiadomienie o usunięciu niezgodności.

Uczestnik odpowiedział i udzielił wyjaśnień, poprawił i uzupełnił swoją ofertę o odpowiednie dokumenty.

Jednak Zamawiający nie był zadowolony z takich uzupełnień i poprawek, w wyniku czego podjęto decyzję o zdyskwalifikowaniu oferty, zwłaszcza najkorzystniejszej ekonomicznie z listy zadeklarowanych ofert, natomiast zaakceptowano najdroższą, więc oszczędność budżetu w stosunku do oferty cenowej naszego klienta i zwycięzcy wynosi 184 320 UAH.

Tak się złożyło, że z powodu niewiedzy lub umyślnego nadużycia władzy przez Zamawiającego w historii z naszym klientem aż 2 wymagania usunięcia błędów zostało uznane  za sprzeczne z prawem.

Podstawowym powodem uznania przez AMKU decyzji Zamawiającego o dyskwalifikacji za nieprawną był fakt, że Zamawiający w zawiadomieniu o usunięciu niezgodności wskazał pewne niespójności i listę dokumentów do korekty, a w decyzji o odrzuceniu oferty tego samego uczestnika – inne (nie przewidziane wymogiem).

W celu uniknięcia nieporozumień i negatywnych konsekwencji zachęcamy dostawców (uczestników) do starannego przygotowania dokumentów, a nawet jeśli na etapie ewentualnej korekty błędów Zamawiający w zawiadomieniu odnotował błędy w Twojej ofercie, a do tego znalazłeś inne, których Zamawiający lub upoważniona osoba nie zauważyli, to warto skorzystać ze swojego prawa i popraw wszystkie możliwe błędy. W takim przypadku szanse na wygraną będą zdecydowanie większe.

Należy pamiętać, że Ustawa przewiduje możliwość wgrania przez uczestnika na etapie poprawiania błędów zarówno poprawionych, jak i nowych dokumentów.

Jeśli chodzi o informowanie w systemie elektronicznym opublikowania przez Zamawiającego wymagań dotyczących korekty błędów w ciągu 24 godzin, nie jest to takie proste.

Wiadomo, że ze względu na możliwe awarie techniczne zawiadomienie o usunięciu niezgodności może przyjść z pewnym opóźnieniem, a strata czasu może być fatalna dla uczestnika.

Należy pamiętać, że platformy przetargowe informują o opublikowanym zawiadomieniu tylko uczestnika, do którego takie żądanie jest skierowane.

Jeśli Ty jako obserwator (nie uczestnik zamówienia) monitorujesz przetarg, a nawet jeśli jesteś uczestnikiem konkretnego zamówienia, ale to Ciebie nie dotyczy, najprawdopodobniej nie otrzymasz wiadomości na adres e-mail podany w systemie e-zamówień, o ile nie przewiduje tego funkcjonalność platformy przetargowej.

Dlatego należy uważnie monitorować wszystkie zmiany zachodzące w wybranym przetargu i regularnie przeglądać konto elektroniczne upoważnionego uczestnika przetargu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +380 67 2097949e-mail: apopko@plplawgroup.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem apopko@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: