Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Jak założyć firmę na Ukrainie

Jak już wcześniej informowałem, Rada Najwyższa Ukrainy 23 maja zagłosowała za polepszeniem warunków dla zakładania biznesu na Ukrainie oraz przyciągnięciem zagranicznych finansowych i intelektualnych inwestycji poprzez przyjęcie Ustawy nr 4541 „O wniesieniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych”.

26 czerwca Prezydent Ukrainy podpisał daną Ustawe, a już następnego dnia została ona opublikowana. Natomiast należy zauważyć, że Ustawa nabiera mocy prawnej po upływie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania.

Poczytaj o: Nowej ustawie prywatyzacyjnej dotyczącej ukraińskich przedsiębiorstw państwowych

Ustawa ta wnosi szereg zmian do aktów normatywnych Ukrainy, w szczczególności do ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, które dotyczą procedury wydawania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców, a konkretnie:

 1. Zmniejszono liczbe dokumentów niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
 2. Skrócono termin rozpatrywania dokumentów dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
 3. Zróżnicowano termin ważności zezwoleń na pracę. Przewidziano możliwośc otrzymania zezwolenia na termin do 6 miesięcy, od 6 miesięcy do 1 roku oraz do 3 lat.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione zmiany są wprowadzone w celu uproszczenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę oraz mają umożliwić sektorowi biznesu sprawniejsze włączanie do swojej działalności zagranicznych fachowców.

*****

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie planowanej inwestycji na Ukrainie, proszę Cię o kontakt >>

W dzisiejszym artykule możesz porównać sobie ukraińską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedstawicielstwo firmy zagranicznej na Ukrainie. Miłej lektury!


Znowu mam wspaniałą okazję, aby poinformować Czytelników mojego bloga o kolejnych zmianach w ukraińskim prawie, które upraszczają prowadzenie biznesu na Ukrainie!

Dosłownie kilka dni temu Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła ustawę likwidującą obowiązek rejestracji inwestycji zagranicznych oraz wnoszącą zmiany do procedury zatrudnienia i uzyskania pobytu tymczasowego obcokrajowców. Główne zmiany danej ustawy obejmują uproszczenie wymagań i udoskonalenie procedury otrzymania pozwoleń na pracę obywateli innych krajów.

Ustawa znacznie skraca listę dokumentów, które należy złożyć w celu otrzymania pozwolenia na pracę w Ukrainie. Od dawna podstawowym wymaganiem zagranicznych specjalistów mających zamiar zatrudnić się w ukraińskich firmach było zniesienie niedorzecznego obowiązku otrzymania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub odpowiednim organie w swoim kraju zaświadczenia o niekaralności (mówiącym o tym, że kandydat do pracy nie odbywa kary ani nie są prowadzone wobec niego postępowania karne), a także zniesienie obowiązku przejścia badań medycznych i uzyskania zaświadczeń od psychiatry i lekarza-narkologa.

Wreszcie to ZLIKWIDOWANO!

Następnie, w miejsce maksymalnego i jedynego terminu zatrudnienia na jeden rok, dla różnych kategorii pracowników zagranicznych ustanowiono dwa nowe terminy: 5 lat i 1 rok, a w przypadku cesjonariuszy – na okres ważności decyzji zagranicznego podmiotu gospodarczego.

Jeszcze jedno ciekawe miejsce w danej ustawie dotyczy wyodrębnienia nowej kategorii pracowników – zagranicznych wysokopłatnych specjalistów. Do tej kategorii zaliczono obcokrajowców lub osoby bez obywatelstwa, których wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 100 pensji minimalnych (czyli blisko 11, 5 tys. euro). Praca zagranicznych wysokopłatnych specjalistów może być zastosowana na kilku posadach bez konieczności uzyskiwania kolejnego pozwolenia, jeśli termin obowiązywania umowy o pracę na tych posadach nie jest wyższy niż termin obowiązywania pozwolenia na zatrudnienie w pierwszym miejscu pracy.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii odnośnie danej ustawy jest wprowadzenie nowych wymogów co do otrzymania zezwolenia na pobyt tymczasowy na terytorium Ukrainy dla zatrudnionych właścicieli i/lub założycieli firm, ponieważ, jak wiadomo, otrzymanie takiego zezwolenia jest konieczne dla osób przebywających na terenie Ukrainy dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku.

Następnie ustanowiono, że wielkość udziału w kapitale zakładowym we własności obcokrajowca powinna wynosić nie mniej niż 100 tys. euro, ponadto wprowadzono dodatkowe wymagania co do liczby zatrudnionych osób z ukraińskim obywatelstwem oraz wysokości płaconych podatków.

Wśród pozostałych zmian należy wymienić skrócenie terminu rozpatrywania dokumentów na przedłużenie pozwolenia na pracę z 7 do 3 dni roboczych. Przewidziano możliwość uzupełnienia dokumentów w trakcie jednego przeglądu (na razie w wypadku braku lub niezgodności dokumentów podejmowana jest odmowna decyzja, a wnioskodawca musi składać dokumenty od nowa).

Dana ustawa była już dawno oczekiwana i konieczna, pozostało tylko czekać na podpis Prezydenta. W całości zasługuje ona na pozytywną ocenę, ponieważ znacznie upraszcza procedury otrzymania pozwolenia na pracę oraz zezwolenia na tymczasowy pobyt i jest bardziej niż dotychczas ukierunkowana na biznes.

23 maja poznaliśmy wyniki corocznego raportu na temat otwartych danych w rankingu  Open Data Barometer.

Wolny dostęp do aktualnych informacji w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko potencjalnych działań korupcyjnych ze strony organów władzy państwowej, ryzyko utraty własnych aktywów, i inne. Zatem, według badań, Ukraina zajęła 44. miejsce w rankingu, poprawiając swój wynik o 18 pozycji, co daje jej na dany moment wskaźnik otwartości na poziomie 49%.

Osiągnięciu takiego rezultatu sprzyjało przede wszystkim:

 • wprowadzenie przejrzystego systemu zamówień publicznych,
 • zwiększenie dostępności rejestrów państwowych,
 • i inne.

Za najbardziej otwarte dane w roku 2017 zostały uznane informacje o właścicielach gruntów, sądowe rejestry, sfera ochrony zdrowia i dane na temat handlu zagranicznego.

Krajami, które osiągnęły podobne wyniki są Polska, Austria i Hongkong, z procentem otwartości danych równym 49%.

Podczas mojego pobytu w Warszawie w ramach Seminarium i Konferencji, o których wcześniej pisałem, usłyszałem wiele pytań od polskich przedsiębiorców na temat istniejących ograniczeń walutowych przewidzianych przez aktualne  prawodawstwo Ukrainy. Mam nadzieję, że w tym wpisie uda się mi odpowiedzieć na większą część Waszych pytań z dziedziny regulacji walutowych.

Ograniczenia walutowe

Wraz z początkiem działań wojennych na wschodzie Ukrainy oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą Narodowy Bank Ukrainy (dalej NBU) od 2015 r. zaczął wprowadzać drastyczne ograniczenia na rynku walutowym.

Ograniczenia były wprowadzone jako tymczasowe, jednak obowiązują do chwili obecnej i zamiast konkretnej daty ich zniesienia mamy tylko informację, że ograniczenia będą obowiązywać do momentu braku oznak niestabilnej sytuacji finansowej systemu bankowego oraz okoliczności zagrażających stabilności bankowego i/lub finansowego systemu Ukrainy.

Poniżej przeanalizujemy główne ograniczenia walutowe, obowiązujące na dany moment w Ukrainie.

1. Zakup waluty obcej na rynku międzybankowym

Nadal obowiązuje ograniczenie co do terminu nabycia waluty obcej na rynku międzybankowym. Kupno waluty może się odbyć nie wcześniej, niż następnego dnia operacyjnego od dnia wpłynięcia hrywien na specjalnie przeznaczony dla tego celu rachunek, pod warunkiem otrzymania od NBU potwierdzenia możliwości przeprowadzenia takiej operacji przez klienta, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ograniczenia kupna oraz przesyłania waluty obcej dla poszczególnych operacji.

 • Zabroniony jest: zakup i przesyłanie waluty obcej w celu zwrotu za granicę środków uzyskanych przez inwestorów zagranicznych w wyniku operacji sprzedaży udziałów (praw korporacyjnych) osób prawnych, obniżenie kapitałów zakładowych osób prawnych, wyjście ze spółek handlowych inwestorów zagranicznych, sprzedaż papierów wartościowych eminentów ukraińskich (oprócz przypadków sprzedaży obligacji państwowych Ukrainy na giełdach papierów wartościowych oraz poza nimi, a także sprzedaży innych dłużnych papierów wartościowych na giełdach papierów wartościowych);
 • Zabronione jest przekazywania za granicę dochodów od dywidend (nie dotyczy wypłaty dywidend za lata 2014-2016 w przypadku spełnienia określonych warunków);
 • Ustanowiono szereg ograniczeń co do kupna i przekazywania zagranicznej waluty na podstawie indywidualnie udzielanych licencji NBU;

3. Zakaz zakupu zagranicznej waluty przez klientów posiadających na rachunkach ponad 100 tys.

Upoważniony bank nie ma prawa do zakupu waluty obcej na rynku międzybankowym na zlecenie klienta-rezydenta (oprócz osób fizycznych), jeśli taki klient posiada środki w walucie obcej na bieżących i depozytowych rachunkach w danym lub innych upoważnionych bankach w sumie przewyższającej 100 tys. USD.

4. Umorzenie kredytów/pożyczek w walucie obcej

Obecnie według zasad ogólnych pozwala się rezydentom na spłacenie kredytów, pożyczek (w tym również pomocy finansowej) w walucie obcej zgodnie z umowami zawartymi z nierezydentami (w tym również w przypadku zawierania dodatkowych ugód do umów kredytowych i pożyczkowych,  nowacji długu, który powstał w wyniku umów kredytowych i pożyczkowych lub zerwania umowy) nie wcześniej niż w terminie przewidzianym w umowach.

Liberalizacja polityki walutowej

W roku 2017 NBU zdążył przyjąć szereg aktów normatywnych, które mają uprościć życie biznesu:

 1. Zmniejszono sumę obowiązkowej odsprzedaży waluty z 65% do 50%
 2. Dozwolona jest wypłata dywidend za lata 2014-2016 w granicach ogólnej sumy 5 000 000 USD na miesiąc.