Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Na temat nazwy ukraińskiej spółki z o.o., jej statutu oraz rejestracji opowiadałem Ci w artykule, który znajdziesz TUTAJ. Dziś czas jest na kilka zdań na temat kapitału zakładowego oraz ściśle związany z kapitałem temat wkładów wspólników spółki (których na Ukrainie nazywamy „członkami” czy też „uczestnikami”).

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy ukraińskiej spółki z o.o.Pragnę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Zgodnie z „Ustawą Ukrainy o spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością” nie jest wymagane obowiązkowe wskazanie wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki.  Oznacza to, że w przypadku braku w Waszym statucie zapisu o wysokości kapitału zakładowego i rozmiarze udziałów członków, przy jakiejkolwiek zmianie tej informacji nie musicie wykosztowywać się na usługi notarialne związane z rejestracją nowej redakcji statutu. Natomiast odpowiednie zmiany co do wysokości kapitału zakładowego oraz udziałów członków zostaną zawarte w Jednolitym Rejestrze Państwowym.

Wysokość kapitału zakładowego spółki składa się z nominalnej wartości udziałów członków spółki. Wartość udziałów członków musi być wyrażona wyłącznie w narodowej walucie Ukrainy. Często nierezydenci, którzy planują założyć spółkę na Ukrainie, zastanawiają się, czy można podać swój wkład w „twardej” walucie, np. euro. Bezpośrednia odpowiedź na takie pytanie brzmi: nie! Ale nie należy zapominać, że zawsze możecie doprecyzować tę kwestię w Waszej umowie korporacyjnej.

Procentowo czy kwotowo?

Dla wygody członków spółki wysokość ich udziałów może być wyrażona w procentach. Ważne, aby przy przeliczaniu rozmiaru udziału na procent był on wiernym odzwierciedleniem nominalnej wartości wkładu członka do sumy kapitału zakładowego. A propos, ta reguła jest echem nieodosobnionych przypadków, kiedy procent udziału, wskazany w statucie (np. 50/50) nie pokrywał się z arytmetycznym współczynnikiem nominalnej wartości udziałów (faktycznie 49,95/50,05). Na czym korzystali nie do końca uczciwi członkowie.

Zgodnie z Ustawą członkowie spółki mogą zakazać zmiany proporcji udziałów w kapitale zakładowym, podpisując odpowiedni punkt w Statucie spółki. To pomaga w pierwszej kolejności członkom z małym udziałem uniknąć ich niedowartościowania w przypadku znacznego wzrostu kapitału zakładowego przez jednego z członków, kiedy np. w grę wchodzą zewnętrzne inwestycje w spółkę. A nawet więcej, przy inwestycjach w formie finansowej pomocy zwrotnej, zgodnie z którymi inwestor zwraca swoje inwestycje w określonym terminie.

Termin gromadzenia kapitału zakładowego spółki przez jej członków wynosi 6 miesięcy od dnia państwowej rejestracji, jeśli inaczej nie zostało ustalone w Statucie spółki.

Wkład uczestnika do kapitału zakładowego

Ustawa stanowi, że wkład członków Sp. z o. o. może być wyrażony w formie pieniężnej lub niepieniężnej. W przypadku wniesienia przez uczestnika wkładu w formie niepieniężnej, taki wkład powinien zostać wyceniony na wartość pieniężną. Wycena pieniężna takiego wkładu jest zatwierdzana jednomyślnie decyzją walnego zgromadzenia członków, w którym wzięli udział wszyscy członkowie spółki. Warto zwrócić uwagę, że wartość wkładu członka zgodnie z nową Ustawą nie powinna być mniejsza niż nominalna wartość udziału takiego uczestnika.

Ciekawą innowacją jest cofnięcie zakazu formowania kapitału zakładowego ze środków otrzymanych w postaci kredytu lub pod zastaw. Ponadto członkowie mogą wnosić swoje wkłady do kapitału zakładowego w formie zadłużenia.

Upływ terminu wniesienia wkładu

Zgodnie z nową Ustawą w przypadku upływu terminu albo wniesieniu niepełnego wkładu przez członka spółki, powinien być on pisemnie poinformowany przez organ wykonawczy spółki o upływie terminu. W piśmie musi być wskazana wysokość niewniesionego w odpowiednim terminie wkładu i/lub jego części oraz dodatkowy termin przeznaczony na likwidację zadłużenia. Ustawa przewiduje, że dodatkowy termin nie może być dłuższy niż 30 dni. Przy czym konsekwencje niewniesienia i/lub niepełnego wniesienia swojego wkładu przez członka do kapitału zakładowego w ciągu nadanego dodatkowego terminu pozostają takie same. Czyli oznacza to:

 • wykluczenie członka ze składu spółki;
 • wyznaczenie sposobu ponownego podziału udziałów w kapitale zakładowym oraz spłatę powstałego zadłużenia przez pozostałych członków;
 • zmniejszenie kapitału zakładowego o nieopłaconą część;
 • likwidację spółki.

Zauważmy, że dany artykuł Ustawy wyraźnie wskazuje na to, że członka można wyłączyć ze składu spółki i nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby zapobiec w realizacji takiej decyzji. Ważne, że podczas głosowania w celu przyjęcia jednej z ww. decyzji głosy przypadające na zadłużonego członka nie są brane pod uwagę.

*****

Wszystkie artykuły na temat spółki z o.o. na Ukrainie przeczytasz pod tym linkiem: Spółka na Ukrainie.

Inwestycje na Ukrainie

Andrii Popko01 czerwca 2018Komentarze (0)

Inwestycje na UkrainieDrodzy Przyjaciele,

Dziś chcę podzielić się z Wami informacjami na temat zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy. Na szczęście powodów nie brakuje.

Jesienią 2017 r. została stworzona Narodowa Rada Inwestycyjna przy Prezydencie Ukrainy zrzeszająca 20 największych światowych inwestorów, czołowych urzędników ukraińskich i ekspertów ds. inwestycji.

Planowane inwestycje

25 maja odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Inwestycyjnej, wyniki którego są następujące:

 1. EBRD zwiększy portfel inwestycyjny na Ukrainie i jest gotowy do wejścia w majątek państwowego „Oszczadbanku”. Kolejny znaczący dawca Ukrainy – Międzynarodowa Korporacja Finansowa (część Grupy Banku Światowego) uruchamia projekty inwestycyjne o wartości 50 milionów dolarów.
 2. Jedna z największych firm energetycznych – francuski Engie – planuje zainwestować 1 miliard dolarów w największą w Europie elektrownię słoneczną w Czarnobylu.
 3. Amerykańska korporacja Holtec zamierza  zlokalizować produkcję małych reaktorów jądrowych na Ukrainie – jest to w zasadzie bezpieczniejsza i bardziej przystępna cenowo technologia oraz  jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa energetycznego.
 4. Oprócz ogłoszonych projektów, inni inwestorzy decydują o rozszerzenie swojej obecności na Ukrainie:
 • ArcelorMittal w 2018 r. zainwestuje w produkcję 286 mln USD, aby zwiększyć możliwości produkcyjne.
 • Turkcell inwestuje kolejne 150 milionów dolarów w swoją infrastrukturę.

Wielka prywatyzacja

Nowa ustawa o prywatyzacji (więcej TUTAJ: http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/przyjaciele-odnieslismy-kolejny-sukces-tym-razem-prywatyzacji/) weszła w życie z dniem 7 marca b. r.

Już w dniu 10 maja Rząd przyjął pakiet dokumentów  prywatyzacyjnych, w tym wykaz obiektów wielkiej prywatyzacji 2018 r., czyli 26 przedsiębiorstw. Spośród nich sprzedaż „Centrenergo” powinna być pierwszym obiektem dużej prywatyzacji. Radca w tej sprawie – polski oddział Ernst & Young aktywnie działa w tym kierunku, ponieważ w Polsce już odbywają się pierwsze road show z udziałem potencjalnych inwestorów.

Aktywny proces prywatyzacyjny rozpocznie się w październiku 2018 r., a od czerwca sprzedaż obiektów małej prywatyzacji. Ukraińska gospodarka więc powoli, ale nabiera tempa – kontynuowana jest modernizacja infrastruktury drogowej, budowa dróg i autostrad w całym kraju, powstają nowe zakłady produkcyjne, tworzone nowe miejsca pracy, zmienia się postrzeganie Ukrainy przez inwestorów, co oznacza, że ​​w końcu nie podważymy ich zaufania.

Z wiarą w lepszą przyszłość mojej Ukrainy!

Umowa ukraińskiej spółki z o.o.Wstępem do tego postu będą dla Was następujące aktualności: gospodarka Ukrainy w I kwartale bieżącego roku wzrosła o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego. Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, wzrost odbywa się 9 kwartałów z rzędu. Stabilną dynamikę ujawnia wskaźnik handlu zagranicznego. Tak więc w pierwszym kwartale 2018 r. eksport towarów i usług wzrósł o 9,1%, a import –o 11,3%. Unia Europejska pozostaje kluczowym dla Ukrainy rynkiem.

Cóż, a dzisiaj raz jeszcze o…

Umowie korporacyjnej w sp. z o.o.

Teraz, po przyjęciu nowej Ustawy o Spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością, na pytania klientów, dlaczego polecam Sp. z o. o. jako najlepszą formę rejestracji biznesu, zawsze odpowiadam: „Bo jest piękna.” 🙂 I w tych słowach, paradoksalnie, jest sens! Nowa Ustawa daje wszelkie podstawy, aby twierdzić, że Sp. z o. o. stała się bardzo „urodziwa”.

Szczególnie taką cechą jest możliwość zawierania umowy korporacyjnej, ponieważ wreszcie, dzięki nowej Ustawie spółki z o. o. uzyskały możliwość układania takich umów zgodnie z ukraińskim prawem. Trudno przecenić wagę takich umów w przypadku normowania relacji korporacyjnych w spółkach oraz stworzenia jasnych i czytelnych warunków współistnienia zarówno dla członków spółki, jaki i dla osób trzecich (potencjalnych inwestorów, kredytodawców spółki, itp.)

Umowa korporacyjna a statut spółki

Bywa, że umowa korporacyjna czasem jest mylona z umową spółki, czyli statutem spółki. Natomiast te dwa dokumenty mają zupełnie różne prawne zastosowanie. Statut spółki ustanawia prawa oraz kompetencje członków, natomiast umowa korporacyjna określa zobowiązania stron umowy co do realizacji praw. Umowa korporacyjna w odróżnieniu od statutu ustala wzajemne relacje między określonymi lub wszystkimi członkami spółki. Podczas gdy statut obowiązuje WSZYSTKICH członków spółki. Umowa korporacyjna nie może być sprzeczna ze statutem i na odwrót.

Umowa o założeniu spółki z o.o.

Zwracam uwagę, że Ustawa o Spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością przewiduje również możliwość zawarcia umowy o założeniu spółki. Jeśli umowa korporacyjna jest zawierana przez CZŁONKÓW spółki w celu regulacji wzajemnych relacji w ramach istniejącej spółki, to umowa o stworzeniu reguluje relacje między ZAŁOŻYCIELAMI spółki, szczególnie w kwestiach formowania kapitału zakładowego, terminów oraz sposobów wnoszenia wkładów, itp.

Dana umowa jest domyślnie ważna do daty państwowej rejestracji spółki, JEDNAK co innego może być ustalone albo tekstem samej umowy, albo wypływać z istoty samych zobowiązań zgodnie z umową. Według mnie, w celu zabezpieczenia założycieli przed niespodziewanymi krokami tego czy innego członka oraz dla sformułowania zrozumiałych warunków kontynuacji wspólnej działalności w ramach spółki, na pewno niezwykle korzystnym byłoby zaznaczyć, że dana umowa o stworzeniu spółki jest ważna do momentu zawarcia umowy korporacyjnej. A ponadto, wykorzystać możliwość przewidzenia w takiej umowie stworzenia pewnych istotnych warunków przyszłej umowy korporacyjnej.

*****

O rejestracji spółki z o.o. na Ukrainie przeczytasz tutaj >>

Rejestracja spółki na UkrainieNazwa osoby prawnej musi obowiązkowo składać się z formy organizacyjno-prawnej oraz nazwy własnej.

Forma organizacyjno-prawna jest podawana zgodnie z klasyfikacją typów przedsiębiorstw, na przykład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.).

Nazwa spółki na Ukrainie

Spółka może mieć skróconą nazwę w języku ukraińskim, a także pełną i skróconą nazwę w innych językach. W nazwie osoby prawnej można wykorzystywać: znaki interpunkcyjne, symbole i cyfry. Zgodnie z prawem zabroniono wykorzystywać w nazwie spółki:

 • pełne lub skrócone nazwy instytucji państwowych lub organów samorządowych, lub pochodne od nich nazwy, lub historyczne państwowe nazwy, których spis jest ustalany przez Gabinet Ministrów Ukrainy – w nazwach prywatnych osób prawnych;
 • symbolikę komunistyczną i/lub narodowo-socjalistyczną (nazistowską) reżimów totalitarnych, których zakaz używania jest ustanowiony przez Ustawę Ukrainy o potępieniu komunistycznego i narodowo-socjalistycznego (nazistowskiego) totalitarnego reżimu na Ukrainie oraz zakaz propagandy ich symboliki”;
 • inne terminy, skróty, terminy pochodne, których zakaz wykorzystywania jest określony przez prawo.

Nazwa własna osoby prawnej może składać się bezpośrednio z nazwy własnej osoby prawnej, a także zawierać informację o celu działalności, rodzaju i sposobie utworzenia. Nazwę własną spółki pisze się po podaniu formy-prawnej i jest ona brana w cudzysłów.

Nazwa spółki nie może być identyczna z nazwą innej spółki, natomiast nazwa własna – może. Na przykład  dopuszcza się następujące nazwy spółek o różnych formach organizacyjno-prawnych, ale z jednakową nazwą własną: Sp. z o. o. „ABC”, p.p (prywatny przedsiębiorca) „ABC, o.p (organizacja pozarządowa) „ABC”.

Dlatego, zanim stworzymy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o danej nazwie, warto sprawdzić w jedynym państwowym rejestrze osób  prawnych, osób fizycznych–przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, czy nie istnieje zarejestrowana spółka z o. o. z identyczną nazwą. 

Jaki statut wybrać: modelowy czy indywidualny?

Obecnie na Ukrainie przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założyciel lub założyciele mają prawo wybrać, według jakiego statutu będzie działać spółka. Spółka może funkcjonować w oparciu o statut modelowy lub indywidualny.

Modelowy statut – to dokument założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który ma typową formę zatwierdzoną przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Głównym warunkiem wstępnym dla wykorzystania przez spółkę statutu modelowego w swojej działalności jest m.in. założenie spółki przez jednego założyciela.

Przewagą jego wykorzystania jest to, że przy wnoszeniu wszelkich zmian do informacji o przedsiębiorstwie, np. nazwy, rodzaju działalności, składu członków, itp., nie ma konieczności podpisywania nowej redakcji statutu.

Wadą modelowego statutu jest jego sztywna forma oraz brak możliwości dodatkowego regulacji relacji korporacyjnych między członkami. Niemożliwe jest m.in.:

 • wyróżnienie w statucie punktu o uprawnieniach dyrektora (np. dokonywanie transakcji na znaczne kwoty, sposób podejmowania decyzji przez organy zarządcze, wyznaczanie kworum walnego zgromadzenia, itp.);
 • zmienienie zapisu modelowego statutu spółki, o tym, że do kompetencji walnego zgromadzenia spółki należy podjęcie decyzji o dokonaniu transakcji na znaczne kwoty, jeśli wartość rynkowa majątku, robót lub usług, które są przedmiotem takiej transakcji, przekracza 25 procent wartości aktywów według danych ostatniego rocznego raportu finansowego spółki.

Przy wyborze modelowego statutu spółki należy pamiętać, że uprawnienia dyrektora w umowach, aktach oraz pełnomocnictwach zawartych przez spółkę, będą mieć typową formę, czyli będą składać się z frazy „w osobie dyrektora, który działa na podstawie Regulaminu”. W większości wypadków państwowi rejestratorzy nie wymagają stworzenia Regulaminu, jednak warto go opracować oraz zatwierdzić, dlatego że będzie on potrzebny przy prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej.

Spółki, które wybrały modelowy statut w każdym momencie mogą zatwierdzić statut indywidualny oraz przejść na niego w praktyce. Opłata za zmianę wiadomości o tym dokumencie założycielskim nie jest pobierana.

Jak wypływa z powyższego, przy obecności kilku członków oraz pragnieniu dokładniejszego uregulowania kwestii wychodzenia członków, przekazywania udziałów, przeprowadzania zebrań, tworzenia organów wykonawczych lub innych kwestii, nie warto wybierać modelowego statutu. W takim przypadku lepiej sprawdzi się statut indywidualny zatwierdzony przez członków spółki.

Statut jest podpisywany przez członków spółki, którzy głosowali za decyzją o zatwierdzeniu pierwszej redakcji statutu, czy też wniesieniu zmian do statutu, albo przez osobę upoważnioną przez organ, który wydał taką decyzję, jeśli jest to przewidziane w statucie. Prawdziwość podpisów członków lub osób upoważnionych jest potwierdzana notarialnie. W przypadku wniesienia zmian do statutu spółki na walnym zgromadzeniu członków podejmowana jest decyzja o przyjęciu nowej redakcji statutu.

Rejestracja spółki na Ukrainie

Rejestracja spółki. Do kogo lepiej się zwrócić: Notariusza czy państwowego Rejestratora?

Obecnie na Ukrainie można zarejestrować spółkę z o. o. zwracając się do notariusza lub do państwowego rejestratora w powiatowych, miejskich oraz dzielnicowych Centrach świadczących usługi administracyjne. Jakie są różnice między Notariuszem a państwowym Rejestratorem?

Notariusz – to osoba fizyczna w równym stopniu upoważniona przez państwo do przeprowadzania rejestracji osób prawnych oraz osób fizycznych- przedsiębiorców, jednak w odróżnieniu od państwowego Rejestratora za świadczenie usług o charakterze prawnym i technicznym otrzymuje zapłatę (wg stawki 1750 hrywien lub 60 euro za samą rejestrację spółki).

Wybierając Notariusza dla zarejestrowania spółki z o. o. nie będziemy długo czekać w kolejce, można zawczasu umówić się telefonicznie na dzień oraz godzinę przyjęcia, co w przypadku państwowego Rejestratora jest niemożliwe, ponieważ przyjmuje on interesantów bezpośrednio w budynku administracyjnym wg kolejki elektronicznej.

Jeśli zajdzie nagła potrzeba uzyskania informacji o zarejestrowanym kodzie EDPROU spółki notariusz może udzielić takiej informacji już w ciągu kilku godzin po złożeniu dokumentów rejestracyjnych.

Notariusz w przypadku błędów w dokumentach lub ich nieodpowiedniości niezwłocznie zwróci na to uwagę oraz zaoferuje wniesienie niezbędnych zmian lub przeredagowanie tekstu. Przy wyborze Państwowego Rejestratora musimy liczyć się z możliwością odmowy rejestracji, ponieważ funkcje, które wykonuje państwowy Rejestrator są bardzo sformalizowane, ponadto poziom wiedzy i kompetencji Rejestratorów niekiedy jest dosyć niski.

Przy czym, jak już wyżej zaznaczyłem, główną przewagę zwrócenia się do państwowego Rejestratora jest to, że państwowa rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpłatna, ponieważ państwowi Rejestratorzy są finansowani z budżetu państwowego i budżetu miasta.

Dziś krótko opowiem o moim zaangażowaniu w promocję Ukrainy dla polskiego biznesu, czego kolejnym świadectwem był udział 16 kwietnia w seminarium pt. „Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą” w siedzibie PAIH w Warszawie (pisałem o nim wcześniej tutaj). Moje wystąpienie cieszyło się prawdziwym zainteresowaniem głównie z powodu przedstawianych tematów, m.in. form organizacyjno-prawnych dla polskich firm, zmian ustawodawczych na Ukrainie, podatkowym systemie oraz księgowości. Ciekawe pytania i dyskusje toczyły się także w trakcie Q&A. 

Tak żywe zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Więcej o wydarzeniu możesz przeczytać pod linkiem: https://ukraine.trade.gov.pl/pl/aktualnosci