Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O audycie sprawozdawczości finansowej i działalności audytorskiej”.

Akt prawny określa podstawę prawną do audytu sprawozdań finansowych, prowadzenia działalności audytorskiej na Ukrainie i reguluje relacje w czasie jej wykonania:

  1. normy ustawodawstwa krajowego w zakresie działalności audytorskiej są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/43/UE i rozporządzeniem 537/2014 Unii Europejskiej;
  2. dostosowano inne przepisy określające wymogi do podmiotów uprawnionych do audytu, w tym obowiązkowego audytu przedsiębiorstw państwowych i spółek biznesowych, których więcej niż 50% udziałów należy do państwa, partii politycznych (stosowanie zasad i przepisów, określonych wyłącznie tą Ustawą);
  3. określono mechanizm ubezpieczenia odpowiedzialności audytorów, a mianowicie zamiast ubezpieczenia obowiązkowego wprowadzono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2006/43 Unii Europejskiej;
  4. określono wykaz usług nieaudytorskich (ustalono ograniczenia na jednoczesne świadczenie usług z audytu ustawowego i usług nieaudytorskich);
  5. wprowadzono wymogi dotyczące certyfikacji audytorów (określono mechanizm zaliczenia wiedzy teoretycznej osobie certyfikowanej, wymogi certyfikacyjne dobiera się w zależności od doświadczenia wnioskodawcy itp.).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywać od 1października 2018 r.

WAŻNE: w przypadku spółek akcyjnych na Ukrainie obowiązkowe jest przedstawienie raportu z audytu dotyczącego potwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Nasza kancelaria prawna na Ukrainie świadczy usługi wsparcia prawnego dla spółek akcyjnych.

*****

O innych zmianach w prawie, zbliżających system prawa Ukrainy do norm obowiązujących w Unii Europejskiej, przeczytasz w tych artykułach >>

Miło mi poinformować Państwa, że po raz pierwszy w Polsce ukraińska kancelaria prawna PLP Law Group, której jestem partnerem, przy współpracy z instytucją państwową PARP przeprowadziła PRAKTYCZNE seminarium nt. zamówień publicznych w Ukrainie dla polskich firm. 

Seminarium pt. „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm” (wspominałem o nim tutaj) odbyło się 13 grudnia w siedzibie PARP w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, którzy mieli okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

Organizatorami wystąpiła kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Osobne podziękowanie dla Kierownika WPHI Bartosza Musiałowicza, który udzielił poparcia idei zorganizowania seminarium.   

Prelegentami seminarium od PLP Law Group był starszy prawnik Oleg Nowiński (zachęcam do odwiedzin bloga Olega) oraz ja. Specyfikę oskarżeń oraz środki ochrony prawnej przysługujące nierezydentom przedstawił Ołeksander Szatkowski – konsultant Transparency International Ukraine ds. zamówień publicznych. O elektronizacji systemu zamówień publicznych opowiedziała Ivanna Melnyk – dyrektor platformy E-tender. Aktualną sytuację dostępu polskich przedsiębiorstw do sektora zamówień publicznych na Ukrainie określił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Polscy uczestnicy przyznali, że ukraińskie ustawodawstwo zamówień publicznych nie jest łatwe głównie z braku doświadczenia, właśnie dlatego nasi prelegenci poświęcili dużo uwagi praktycznym radom. Musze powiedzieć, że moje wystąpienie oraz wystąpienie starszego prawnika ds. zamówień publicznych Ołega Nowińskiego wzbudziły żywe zainteresowanie wśród uczestników. Podczas swojego przemówienia przedstawiłem informację o różnych formach organizacyjno-prawnych dla polskiego biznesu, zgodnych z ustawodawstwem Ukrainy oraz warunkami ofert przetargowych. Z kolei Ołeg korzystając z doświadczenia uczestnictwa polskich firm w ukraińskich przetargach opowiedział o najbardziej rozpowszechnionych błędach, które popełniają polscy uczestnicy oraz udzielił praktycznych porad ich uniknięcia.

Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Kolejne seminarium planujemy w lutym 2018 roku już w Kijowie. W tym seminarium planujemy przedstawić pytania uczestnictwa ukraińskich firm w polskich przetargach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia za kolejnymi wydarzeniami poprzez naszą stronę https://www.facebook.com/plp.law.group/ oraz blogi: ten, który obecnie czytasz oraz blog Ołega pt. zamowieniapublicznenaukrainie.com.

Na koniec kilka zdjęć z Seminarium:

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Szanowni Państwo!

Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) 13 grudnia br. w Warszawie zorganizuje seminarium pt.: „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm”.

Prelegentem podczas seminarium z mojej kancelarii PLP Law Group będzie między innymi starszy prawnik Oleg Nowiński (prowadzący blog o zamówieniach publicznych na Ukrainie).

Mam nadzieję, że dzięki temu seminarium polscy przedsiębiorcy lepiej zorientują się w specyfice przetargów ukraińskich, otrzymają praktyczne rady do osiągnięcia sukcesu, co będzie sprzyjać uczciwej konkurencji oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku rynku ukraińskiego za granicą.

PLP Law Group jako doradca Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie udziela kompleksowego wsparcia prawnego polskim firmom odnośnie wszelkich kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu na Ukrainie, w tym również sferze zamówień publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w seminarium. Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny: http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia

Agenda seminarium jest do pobrania również po kliknięciu w obrazek:

Projekt Ustawy nr 5592-d dotyczącej uproszczenia zasad prowadzenia biznesu oraz pozyskania inwestycji przez emitentów papierów wartościowych

W dniu 16 listopada 2017 roku został podjęty projekt Ustawy nr 5592-d, który przewiduje wiele zmian statusu spółek akcyjnych w Ukrainie, w tym ujawnienie informacji o prowadzonej działalności i trybie emisji papierów wartościowych.

Otóż, Państwu będą POMOCNE INFORMACJĘ, IŻ …

* Wprowadzane są pojęcia publicznych propozycji akcji, wobec czego zostanie przeprowadzony podział spółek akcyjnych na takie, które już realizowały propozycje publiczne, a te, które nie poczyniły właściwych postępów. Tym nie mniej, bez wyjątku wszelkie spółki akcyjne nadal pozostają w ustalonych typach i formach publicznych, w tym w postaci prywatnych spółek akcyjnych.

* Od chwili wejścia w życie ustawy wszyscy emitenci traktowani są jako tacy, którzy nie realizowali propozycji publicznej papierów wartościowych, o ile… emitent publicznie nie ogłosił odwrotnie lub stanem na dzień wejścia w życie przedmiotowej Ustawy jego papiery wartościowe notowane są na giełdzie papierów wartościowych.

* Spółki akcyjne traktowane jako takie, które nie realizowały propozycji publicznej, będą podlegały postanowieniom Ustawy Ukrainy o spółki akcyjne w zakresie regulacji działalności prywatnych spółek akcyjnych.

* Propozycja publiczna apeluje do niegraniczonego grona inwestorów. Propozycja publiczna może być realizowana również przez osobę fizyczną w sprawie sprzedaży posiadanych przez nią akcji.

Propozycja publiczna będzie realizowana w następujące sposoby:

  1. Propozycja publiczna przez emitenta w toku emisji (ІРО)
  2. Propozycja publiczna nabytych przez emitenta akcji (SPO)
  3. Propozycja publiczna przez oferenta papierów wartościowych (РО)
  4. Dopuszczenie papierów wartościowych do giełdy rynku regulowanego.

* Wobec emitentów publicznych wprowadza się nowy poziom do udzielania informacji podobny do systemu firm publicznych w Europie. Informacje te przewidują bardziej szeroki zasięg i większy wachlarz informacji.

* Wprowadzane są nowe pojęcia, takie jak emitent ZAGRANICZNY, PROSPEKT papierów wartościowych, DECYZJA o emisję. 

Mam kolejną przyjemną wiadomość! Otóż od dzisiaj znajdą nas Państwo na liście adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy Ambasady RP na Ukrainie. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za zaufanie!

Link do strony Ambasady >>