Andrii Popko

prawnik

Jestem Starszym Partnerem ukraińskej kancelarii prawnej PLP Law Group.
Na co dzień zajmuję się prawem korporacyjnym, w tym M&A, prawem inwestycyjnym, rynkiem kapitałowym, prywatyzacją oraz prawem handlowym.
[Więcej >>>]

Witam Państwa ponownie na swoim blogu!

Dnia 27 września 2017 roku weszła w życie ukraińska ustawa pt. „Wniesienie zmian do niektórych aktów ustawowych Ukrainy dot. zniesienia barier do pozyskiwania inwestycji zagranicznych”, o której wspominałem już w artykule kilka tygodni temu: Ustawa w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych.

Innowacje przewidziane Ustawą ukierunkowane są na uproszczenie procedury imigracyjnej dla inwestorów zagranicznych oraz uzyskanie zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców i osób bez obywatelstwa.

A propos, warto przypomnieć sobie podstawowe nowele przedmiotowej Ustawy:

Przewidywana jest opcja uzyskania zezwolenia na pobyt tymczasowy dla obcokrajowców i osób bez obywatelstwa na tej podstawie, iż osoba ta jest inwestorem zagranicznym. Do celów uzyskania zezwolenia za inwestorów uważani są obcokrajowcy lub osoby bez obywatelstwa będące założycielami i/lub uczestnikami i/lub beneficjentami ostatecznymi ukraińskich osób prawnych, z kolei wysokość składki wpłaconej do kapitału zakładowego przez osobę prawną należącej do inwestora zagranicznego lub kontrolowanej przez inwestora zagranicznego wynosi nie mniej niż 100 tysięcy euro.

Zakładane bardziej dłuższe okresy ważności zezwoleń dla inwestorów zagranicznych (dwa lata) i osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia z prawem do pracy (do trzech lat, co jest uzależnione od podstaw wydania zezwolenia, które to zamienia okres łączny stanowiący sumarycznie jeden rok).

Ponadto, Ustawa to przewiduje zmiany do ustawy „O zatrudnieniu ludności”, mające na celu uproszczenie trybu wydawania zezwolenia z prawem do pracy.

  • wprowadzona jest opcja uzyskania zezwolenia z prawem do pracy na okres do trzech lat (w zamian sumarycznego okresu jednorocznego) dla szeregu kategorii pracowników zagranicznych (wysoko opłacani fachowcy, pracownicy z branży twórczej, IТ-specjaliści etc.);
  • skrócona została lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia z prawem do pracy. W szczególności, już nie zachodzi konieczność złożenia dokumentów medycznych i o niekaralności;
  • określony został minimalny poziom wysokości wynagrodzenia dla pracowników zagranicznych (na poziomie 5-10 minimalnych płac) z wyjątkiem niektórych kategorii pracowników zagranicznych;
  • przewidziane jest zróżnicowanie wysokości opłat za wydanie zezwolenia z prawem do pracy, które uzależnione jest od okresu ważności zezwolenia oraz wprowadzona została opłata za przedłużenie okresu ważności zezwolenia;
  • reglamentowana jest procedura wniesienia zmian do zezwolenia z prawem do pracy, w szczególności w przypadku przeniesienia pracownika zagranicznego na inne stanowisko u tego samego pracodawcy;
  • skrócony został wykaz podstaw do odmowy wydania zezwolenia na pracę. Na przykład, zniesiony został wymóg o potwierdzenie braku zaległości pracodawcy z tytułu odprowadzenia składek na ZUS.

Szanowni Państwo,

jestem bardzo wdzięczny wszystkim za zainteresowanie blogiem i aktualnymi wiadomościami, szczególnie do rynku biznesu w moim kraju!

Ilość Państwa przeglądów świadczy o co raz większym zainteresowaniu do perspektywicznych możliwości wejścia na rynek ukraiński, a zatem określenie „Firma na Ukrainie” staje się coraz bardziej aktualnym tematem do dyskusji wśród polskich przedsiębiorców.

Otóż dziś pragnę zapoznać Państwa z niuansami prawnymi kształtowania kapitału zakładowego (KZ), w tym powołania/odwołania nowego uczestnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Krótki opis tego typu prowadzenia biznesu na Ukrainie podawałem w moich poprzednich wpisach. Na przykład tutaj: Spółka z o.o. na Ukrainie: rejestracja, statut, wspólnicy.

Przede wszystkim pragnę odpowiedzieć na liczne pytania o minimalnym wkładzie na kapitał zakładowy dla Sp. z o.o. Otóż, na Ukrainie ustawowo nie jest określona wysokość minimalnego wkładu na KZ, a w ten sposób KZ może wynosić nawet 1.00 UAH. Wnieść wkład do KZ można w okresie rocznym.

Z kolei w ostatnio obserwuje się nasilanie tendencji ze strony zleceniodawców z puli zaopatrzenia o różnym rodzaju przetargów, dotyczące wymagań co do wysokości kapitału zakładowego uczestników, wobec tego do złożenia oferty warunkiem wystarczającym jest posiadanie przez firmę-uczestnika przetargu o kapitale KZ w wysokości 100 000 UAH, co stanowi około 3 000 EURO.

Wkład założyciela/uczestnika do spółki może być wniesiony w postaci majątku lub praw majątkowych, z wyjątkiem środków kredytowych i wierzytelności. Oszacowanie pieniężne wkładu realizowane jest na mocy zgody uczestników, jednakże w przypadkach wyjątkowych oszacowanie podlega opinii biegłego.

Powołanie nowego uczestnika do spółki może nastąpić poprzez sprzedaż całości lub części udziału jednego z uczestników nowemu uczestnikowi z uwzględnieniem warunków prawa priorytetowego innych uczestników do nabycia udziału, o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej. Inną możliwością przyjęcia nowego uczestnika do spółki jest podwyższenie KZ o wysokość wkładu.

Odwołanie wspólnika ze spółki. Każdy ze wspólników spółki o dowolnym czasie może zgłosić o wyjście z grona wspólników, w tym celu powinien złożyć odpowiednie oświadczenie z jednoczesnym poinformowaniem o powyższym kierownictwo spółki. W okresie 12 miesięcy spółka jest zobowiązana do wypłacenia wspólnikowi wartości majątku spółki w wysokości proporcjonalnej do udziału posiadanego przez wspólnika oraz kwotę dywidend w wysokości należnej za bieżący rok finansowy, w którym wspólnik zgłosił wyjście ze spółki.

Niestety, zdarzają się odrębne przypadki nadużycia ze strony kierownictwa w sprawie uiszczenia terminowego i wypłacenia pełnej wartości majątku i dywidend na rzecz tego wspólnika, dlatego zdecydowanie podkreślam: jeśli Państwo mają chęć wejścia do spółki w roli nowego wspólnika, warto bardzo wnikliwie zapoznać się ze statutem spółki w zakresie zabezpieczenia Państwa praw w przypadku wyjścia ze spółki. Natomiast, w przypadku założenia nowej spółki również maksymalną uwagę warto poświęcić postanowieniom statutu w sprawie wyjścia z grona wspólników spółki.

Gospodarka Ukrainy rośnie!

Andrii Popko21 września 2017Komentarze (0)

Witam wszystkich bardzo serdecznie! Dziś w Kijowie jest ciepło i słonecznie!

Dzisiejszy wpis chcę zacząć wiadomością, która zainspiruje inwestorów na Ukrainie na pozytywne trendy.

Nie dalej jak wczoraj Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis potwierdził wzrost ukraińskiej gospodarki: Ukraińska gospodarka odnawia się, rząd prowadzi „zdrową” politykę makroekonomiczną, przy czym otrzymuje znaczne wsparcie finansowe od międzynarodowych partnerów, w tym z UE i MFW – powiedział Dombrovskis – Ukraina wyszła z recesji, wzrost PKB wynosi około 2%, a w trakcie przygotowania budżetu na przyszły rok rząd zakłada zmniejszenie deficytu do 2,5 % PKB. Ukraina z powodzeniem wraca na międzynarodowy rynek finansowy – twierdzi Wiceprzewodniczący.

A propos tematu przypomnę, że we wtorek 19 września Ukraina pomyślnie umieściła euroobligacje w kwocie 3 mld USD, chociaż ogólny popyt na rynku przekroczył 10 mld USD, co świadczy o zaufaniu inwestorów zagranicznych do ekonomii ukraińskiej.

Na dodatek, do końca bieżącego miesiąca oczekujemy na uchwalenie szeregu koncepcyjnych ustaw, w tym wprowadzenie reform emerytalnej, zdrowotnej oraz ustaw o prywatyzacji.

*****

Poczytaj więcej o:

 

Jak anonsowałem już wcześniej, ukraińskie Ministerstwo Finansów, Rozwoju i Handlu Ukrainy opracowało projekt Ustawy o maksymalnym uproszczeniu trybu rejestracji wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zagranicznych osób prawnych.

Przewiduje się obniżyć koszty rejestracji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej o 4 razy tzn. od 2 500 do 600 USD.

Okres rejestracji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej zostanie skrócony do okresu rejestracji przyjętej Sp. z o.o. tzn. 1-2 dni.

Organem rejestracyjnym zamiast Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną rejestratorzy państwowi podobnie do rejestracji Sp. z o.o. Istotnie upraszcza to dostęp do czynności rejestracyjnych w zakresie rejestracji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z przedmiotowym projektem firmy zagraniczne będą mogły zarejestrować własne wyodrębnione jednostki organizacyjne w postaci przedstawicielstwa czy też filii [przedstawicielstwo na Ukrainie – poczytaj więcej]. Zasadnicza różnica pomiędzy ww. formami polega na realizacji uprawnień i zasadach zarządzania korporacyjnego. Filia jest w pełni zależna od zagranicznej firmy macierzystej w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania. Tymczasem przedstawicielstwo posiada własny bilans, kierownictwo, pełni funkcje w sposób samodzielny, aczkolwiek z przestrzeganiem trybu określonego odrębnymi przepisami.

Zgodnie z postanowieniami końcowymi projekt ustawy nabiera mocy prawnej po upływie 6 miesięcy po dniu ogłoszenia w mass-media. Dalszy los przedmiotowego projektu ustawy zależy od tego, o ile sprawnie zostanie podany, rozpatrzony i przyjęty przez Radę Najwyższą Ukrainy.

Mam nadzieję, iż realizowany zostanie już tą jesienią.

***

W Kijowie dziś mamy + 25 :), życzę również Państwu miłego jesiennego dnia!

Nowe regulacje – podatki na Ukrainie. Zniesienie opodatkowania dochodów inwestorów zagranicznych.

Na Ukrainie zniesiono podatek dochodowy dla zagranicznych inwestorów poprzez państwowe papiery wartościowe i zobowiązania z poręczeniem Ukrainy.

Ustawa przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów inwestorów po operacjach z państwowymi papierami wartościowymi, gwarantowanych przez państwo papierami wartościowymi i obligacjami pożyczek miejscowych (dalej – państwowe papiery wartościowe). Ustawa ma na celu przyczynić się do dalszego zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej państwowych papierów wartościowych i przyciągnięciu (zachęceniu) dofinansowania budżetów państwowego i miejscowego poprzez udzielenie pożyczek państwowych od inwestorów zagranicznych.

Jednak w/w zmiany nie dotyczą transakcji z państwowymi papierami wartościowymi na rynku wtórnym, ponieważ takie transakcje są sprzeczne z uchwaleniem Ustawy, m. in. nie doprowadzi to do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej państwowych papierów wartościowych i w efekcie gospodarki Ukrainy w całości.

Takie zmiany w opodatkowaniu związane są przede wszystkim z powrotem Ukrainy na rynek zewnętrznych pożyczek komercyjnych i zamiarem Ministerstwa Finansów Ukrainy pod koniec 2017 roku wypuszczenia euroobligacji na łączną kwotę 1 mld. dolarów.

*****

Inwestycja na Ukrainie – poczytaj więcej!