Andrii Popko

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Blog, który obecnie przeglądasz, dotyczący prowadzenia biznesu na Ukrainie, nie jest oczywiście jedynym miejscem w sieci, w którym dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Od kilku miesięcy zespół mojej kancelarii PLP prowadzi blog o ukraińskim prawie pracy.

Poruszamy w nim zagadnienia związane głównie z:

  1. obowiązkami ukraińskich pracodawców podczas wizyty inspektora pracy,
  2. niesprawiedliwym rozwiązaniem umowy o pracę,
  3. zaletami i wadami nowego prawa pracy na Ukrainie,
  4. grzywnami i innymi karami w miejscu pracy.

Jeśli język ukraiński nie jest Tobie obcy zapraszam Cię do lektury: ЯК ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ?

inwestycja na Ukrainie

W 2017 r. indeks inwestycyjnej atrakcyjności Ukrainy osiągnął maksymalny poziom za ostatnie 6 lat – 3,15 pkt według pięciopunktowej skali. Taką ocenę wydało Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA) po przeprowadzeniu sondażu wśród 142 największych międzynarodowych i ukraińskich firm.

W czerwcu tego roku indeks był na poziomie 2,88 pkt, a ostatni raz wskaźnik przekroczył granicę 3 punktów pod koniec 2011 r. Faktem jest, że Ukrainie udało się poprawić swoją atrakcyjność inwestycyjną, lecz co to oznacza dla biznesu oraz jak podnieść klimat sprzyjający inwestycjom w kraju? Dany wzrost potwierdza niezła sytuacja na Rynku Towarów Giełdowych, na którym Ukraina jest aktywnym graczem, przodując w obrocie zboża, produkcji rolnej, metalów i rudy.

Ukraiński rynek niewątpliwe jest atrakcyjny dla zachodnich przesiębiorców. Jego otwartość przyciąga inwestorów, co zapowiada jego dalszy, nieunikniony wzrost w przyszłości. Dla polepszenia inwestycyjnego klimatu Ukrainy należy przeprowadzić jeszcze szereg reform, które można policzyć na palcach jednej ręki. Po pierwsze, prywatyzacja. Po drugie, reforma sądownictwa, a następnie reforma emerytalna, reforma służby zdrowia oraz 2-3 reformy w sektorze przemysłowym.

– Poczytaj o: rejestracja spółki z o.o. na Ukrainie >>

Również bardzo ważną kwestią jest ziemia. Można powiedzieć, że zreformowanie tego sektora jest warunkiem dla tego, aby Ukraina nie zbaczała z kursu gospodarki wolnorynkowej. Pierwsze kroki w tej dziedzinie zostały poczynione.Pojawiły się takie udogodnienia jak automatyczny zwrot VAT. W 2016 r. na Ukrainie wzmocniono system inspekcji i, można mieć nadzieję, że wiosną zacznie działać całkiem nowy elektroniczny system kontroli.

Oprócz tego wszystko wskazuje na to, że w 2017 r. Ukraina znacznie poprawi swój wynik w rankingu Doing Business, ponieważ zrealizowano wiele pojedynczych inicjatyw. Gdy będzie wzrastać zainteresowanie zagranicznych inwestorów i jednocześnie bedzie zmniejszać się ryzyko inwestycji, to i atrakcyjność rynku, dzięki wzrostowi ekonomicznemu, dobrobytowi obywateli i zwiększeniu popytu wewnętrznego będzie rosnąć.

Witam wszystkich serdecznie!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na UkrainieOd czasu mojego ostatniego wpisu zaszło kilka znaczących wydarzeń dla ukraińskiego biznesu. I nie chodzi bynajmniej o skasowanie wiz dla obywateli Ukrainy ☺.

Pierwsze i najważniejsze to ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej z UE przez Holandię, co oznacza, że umowa nabierze pełnej i ostatecznej mocy prawnej w dniu 1 września br.

Druga, choć wcale nie drugorzędna sprawa, to zawarcie umowy o wolnym handlu między Ukrainą i Kanadą, która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia. Umowa likwiduje 98% ceł na towary ukraińskie, które będą sprzedawane do Kanady. Dla kanadyjskich towarów na razie zlikwidowano 72% ceł, a w ciągu kolejnych 7 lat bezcłowy eksport wzrośnie do 98%. Umowa otwiera również wzajemnie dla obu krajów rynki zamównień publicznych. Osobne rozdziały umowy chronią handel elektroniczny i własność intelektualną.

Widać więc, że ukraińska gospodarka kontynuuje swój rozwój.

Tymczasem my, czekając na ożywienie relacji biznesowych między Ukrainą i Polską, możemy podać dokładniejsze informacje na temat najbardziej rozpowszechnionej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – sp. z o. o.).


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie

Krótki opis danej formy organizacji przedsiębiorstwa w moim kraju znajdziesz we wcześniejszych wpisach, na przykład w artykule pt.: Porównanie ukraińskiej sp. z o. o. i przedstawicielstwa firmy zagranicznej na Ukrainie. Szczerze Ci polecam lekturę tego tekstu.

Dzisiaj natomiast chcę Ci opowiedzieć nieco więcej o procedurze zakładania sp. z o. o., a także pokażę główne momenty, na które należy zwracać uwagę na początkowym etapie działalności.

REJESTRACJA SP. Z O. O.

Sama procedura rejestracji zajmuje 1-2 dni i generalnie sprowadza się do wykonania dwóch czynności

1. Złożenie dokumentów

Obecnie usługi rejestracji osoby prawnej, obok wysecjalizowanego organu państwowego, mogą świadczyć również notariusze oraz wyspecjalizowane przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, co znacznie skraca czas konieczny do przeprowadzenia czynności rejestracji.

Wstępny pakiet dokumentów potrzebnych do rejestracji zawiera wniosek, egzemplarz statutu, postanowienie walnego zgromadzenia wspólników o rejestracji firmy.

Do pakietu mogą zostać dołączone wnioski o wyborze systemu opodatkowania.

2. Otwarcie rachunku bankowego

Mimo iż na Ukrainie, jak już wcześniej wspominałem (zobacz tutaj), zniesiono obowiązkek posiadania pieczątki, to póki co założyciele sp. z o. o. na wszelki wypadek wyrabiają sobie okrągłą pieczątkę.

O ile techniczna strona procedury założenia sp. z o. o. w większości wypadków nie wywołuje żadnych komplikacji, to kwestia dalszych relacji między wspólnikami może już być bardziej problematyczna.

STATUT

Należy zwrócić uwagę, że spory korporacyjne między wspólnikami lub między wspólnikami i dyrektorem są na Ukrainie dosyć częstym zjawiskiem. Dlatego, na wypadek zaistnienia takiej sytuacji, postanowienia regulacyjne zawarte w statucie sp. z o. o. mają niemałe znaczenie.

W przypadku gdy nie zamierzacie być jedynym właścicielem firmy ani posiadać jej pakietu kontrolnego, lepiej poświęcić więcej uwagi starannemu przygotowaniu tekstu statutu spółki, szczególnie zaś procedurze zwołania zgromadzenia wspólników, kompetencji oraz uprawnień dyrektora sp. z o. o., itp.

UMOWA WSPÓLNIKÓW (KORPORACYJNA)

Jednakże nie wszystkie kwestie mogą być rozwiązane w statucie sp. z o. o. Ukraińskie prawo zawiera szereg bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmieniane w zależności od ustaleń stron. W danym przypadku z uregulowaniem spornych kwestii między wspólnikami może pomóc tzw. umowa korporacyjna (porozumienie wspólników).

Dotychczas ten popularny na Zachodzie instrument praktycznie w ogóle nie był wykorzystywany na Ukrainie. Brak jego jasnego uregulowania w systemie prawnym oraz istnienie negatywnej praktyki sądowej zmuszały przedsiębiorców albo do zaniechania układania takich umów, albo do tworzenia specjalnych spółek holdingowych (przeważnie w krajach gdzie obowiązuje prawo anglosaskie).

Wraz z wejściem w życie Ustawy o umowach korporacyjnych właściciele sp. z o. o.  otrzymają efektywny mechnizm dla rozwiązywania spornych sytuacji. Obecnie Ustawa nr 4470 została skierowana do podspisania przez prezydenta Ukrainy.

NOWA USTAWA O SP. Z O. O.

Należy również wspomnieć, że obecnie trwają prace nad przyjęciem nowej Ustawy o sp. z o. o, która będzie regulowała kwestie zakładania oraz funkcjonowania sp. z o. o. Dana ustawa zawiera sporo rewolucyjnych dla ukraińskiego prawa zapisów, mających zbliżyć je do standardów obowiązujących w europejskim prawodawstwie.

Jak założyć firmę na Ukrainie

Jak już wcześniej informowałem, Rada Najwyższa Ukrainy 23 maja zagłosowała za polepszeniem warunków dla zakładania biznesu na Ukrainie oraz przyciągnięciem zagranicznych finansowych i intelektualnych inwestycji poprzez przyjęcie Ustawy nr 4541 „O wniesieniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy w zakresie usunięcia barier w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych”.

26 czerwca Prezydent Ukrainy podpisał daną Ustawe, a już następnego dnia została ona opublikowana. Natomiast należy zauważyć, że Ustawa nabiera mocy prawnej po upływie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania.

Poczytaj o: Nowej ustawie prywatyzacyjnej dotyczącej ukraińskich przedsiębiorstw państwowych

Ustawa ta wnosi szereg zmian do aktów normatywnych Ukrainy, w szczczególności do ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, które dotyczą procedury wydawania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców, a konkretnie:

  1. Zmniejszono liczbe dokumentów niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
  2. Skrócono termin rozpatrywania dokumentów dla uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców;
  3. Zróżnicowano termin ważności zezwoleń na pracę. Przewidziano możliwośc otrzymania zezwolenia na termin do 6 miesięcy, od 6 miesięcy do 1 roku oraz do 3 lat.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione zmiany są wprowadzone w celu uproszczenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę oraz mają umożliwić sektorowi biznesu sprawniejsze włączanie do swojej działalności zagranicznych fachowców.

*****

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie planowanej inwestycji na Ukrainie, proszę Cię o kontakt >>

W dzisiejszym artykule możesz porównać sobie ukraińską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedstawicielstwo firmy zagranicznej na Ukrainie. Miłej lektury!