Andrii Popko

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

W dzisiejszym artykule możesz porównać sobie ukraińską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedstawicielstwo firmy zagranicznej na Ukrainie. Miłej lektury!


Znowu mam wspaniałą okazję, aby poinformować Czytelników mojego bloga o kolejnych zmianach w ukraińskim prawie, które upraszczają prowadzenie biznesu na Ukrainie!

Dosłownie kilka dni temu Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła ustawę likwidującą obowiązek rejestracji inwestycji zagranicznych oraz wnoszącą zmiany do procedury zatrudnienia i uzyskania pobytu tymczasowego obcokrajowców. Główne zmiany danej ustawy obejmują uproszczenie wymagań i udoskonalenie procedury otrzymania pozwoleń na pracę obywateli innych krajów.

Ustawa znacznie skraca listę dokumentów, które należy złożyć w celu otrzymania pozwolenia na pracę w Ukrainie. Od dawna podstawowym wymaganiem zagranicznych specjalistów mających zamiar zatrudnić się w ukraińskich firmach było zniesienie niedorzecznego obowiązku otrzymania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub odpowiednim organie w swoim kraju zaświadczenia o niekaralności (mówiącym o tym, że kandydat do pracy nie odbywa kary ani nie są prowadzone wobec niego postępowania karne), a także zniesienie obowiązku przejścia badań medycznych i uzyskania zaświadczeń od psychiatry i lekarza-narkologa.

Wreszcie to ZLIKWIDOWANO!

Następnie, w miejsce maksymalnego i jedynego terminu zatrudnienia na jeden rok, dla różnych kategorii pracowników zagranicznych ustanowiono dwa nowe terminy: 5 lat i 1 rok, a w przypadku cesjonariuszy – na okres ważności decyzji zagranicznego podmiotu gospodarczego.

Jeszcze jedno ciekawe miejsce w danej ustawie dotyczy wyodrębnienia nowej kategorii pracowników – zagranicznych wysokopłatnych specjalistów. Do tej kategorii zaliczono obcokrajowców lub osoby bez obywatelstwa, których wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 100 pensji minimalnych (czyli blisko 11, 5 tys. euro). Praca zagranicznych wysokopłatnych specjalistów może być zastosowana na kilku posadach bez konieczności uzyskiwania kolejnego pozwolenia, jeśli termin obowiązywania umowy o pracę na tych posadach nie jest wyższy niż termin obowiązywania pozwolenia na zatrudnienie w pierwszym miejscu pracy.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii odnośnie danej ustawy jest wprowadzenie nowych wymogów co do otrzymania zezwolenia na pobyt tymczasowy na terytorium Ukrainy dla zatrudnionych właścicieli i/lub założycieli firm, ponieważ, jak wiadomo, otrzymanie takiego zezwolenia jest konieczne dla osób przebywających na terenie Ukrainy dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku.

Następnie ustanowiono, że wielkość udziału w kapitale zakładowym we własności obcokrajowca powinna wynosić nie mniej niż 100 tys. euro, ponadto wprowadzono dodatkowe wymagania co do liczby zatrudnionych osób z ukraińskim obywatelstwem oraz wysokości płaconych podatków.

Wśród pozostałych zmian należy wymienić skrócenie terminu rozpatrywania dokumentów na przedłużenie pozwolenia na pracę z 7 do 3 dni roboczych. Przewidziano możliwość uzupełnienia dokumentów w trakcie jednego przeglądu (na razie w wypadku braku lub niezgodności dokumentów podejmowana jest odmowna decyzja, a wnioskodawca musi składać dokumenty od nowa).

Dana ustawa była już dawno oczekiwana i konieczna, pozostało tylko czekać na podpis Prezydenta. W całości zasługuje ona na pozytywną ocenę, ponieważ znacznie upraszcza procedury otrzymania pozwolenia na pracę oraz zezwolenia na tymczasowy pobyt i jest bardziej niż dotychczas ukierunkowana na biznes.

23 maja poznaliśmy wyniki corocznego raportu na temat otwartych danych w rankingu  Open Data Barometer.

Wolny dostęp do aktualnych informacji w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko potencjalnych działań korupcyjnych ze strony organów władzy państwowej, ryzyko utraty własnych aktywów, i inne. Zatem, według badań, Ukraina zajęła 44. miejsce w rankingu, poprawiając swój wynik o 18 pozycji, co daje jej na dany moment wskaźnik otwartości na poziomie 49%.

Osiągnięciu takiego rezultatu sprzyjało przede wszystkim:

  • wprowadzenie przejrzystego systemu zamówień publicznych,
  • zwiększenie dostępności rejestrów państwowych,
  • i inne.

Za najbardziej otwarte dane w roku 2017 zostały uznane informacje o właścicielach gruntów, sądowe rejestry, sfera ochrony zdrowia i dane na temat handlu zagranicznego.

Krajami, które osiągnęły podobne wyniki są Polska, Austria i Hongkong, z procentem otwartości danych równym 49%.

Podczas mojego pobytu w Warszawie w ramach Seminarium i Konferencji, o których wcześniej pisałem, usłyszałem wiele pytań od polskich przedsiębiorców na temat istniejących ograniczeń walutowych przewidzianych przez aktualne  prawodawstwo Ukrainy. Mam nadzieję, że w tym wpisie uda się mi odpowiedzieć na większą część Waszych pytań z dziedziny regulacji walutowych.

Ograniczenia walutowe

Wraz z początkiem działań wojennych na wschodzie Ukrainy oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą Narodowy Bank Ukrainy (dalej NBU) od 2015 r. zaczął wprowadzać drastyczne ograniczenia na rynku walutowym.

Ograniczenia były wprowadzone jako tymczasowe, jednak obowiązują do chwili obecnej i zamiast konkretnej daty ich zniesienia mamy tylko informację, że ograniczenia będą obowiązywać do momentu braku oznak niestabilnej sytuacji finansowej systemu bankowego oraz okoliczności zagrażających stabilności bankowego i/lub finansowego systemu Ukrainy.

Poniżej przeanalizujemy główne ograniczenia walutowe, obowiązujące na dany moment w Ukrainie.

1. Zakup waluty obcej na rynku międzybankowym

Nadal obowiązuje ograniczenie co do terminu nabycia waluty obcej na rynku międzybankowym. Kupno waluty może się odbyć nie wcześniej, niż następnego dnia operacyjnego od dnia wpłynięcia hrywien na specjalnie przeznaczony dla tego celu rachunek, pod warunkiem otrzymania od NBU potwierdzenia możliwości przeprowadzenia takiej operacji przez klienta, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ograniczenia kupna oraz przesyłania waluty obcej dla poszczególnych operacji.

  • Zabroniony jest: zakup i przesyłanie waluty obcej w celu zwrotu za granicę środków uzyskanych przez inwestorów zagranicznych w wyniku operacji sprzedaży udziałów (praw korporacyjnych) osób prawnych, obniżenie kapitałów zakładowych osób prawnych, wyjście ze spółek handlowych inwestorów zagranicznych, sprzedaż papierów wartościowych eminentów ukraińskich (oprócz przypadków sprzedaży obligacji państwowych Ukrainy na giełdach papierów wartościowych oraz poza nimi, a także sprzedaży innych dłużnych papierów wartościowych na giełdach papierów wartościowych);
  • Zabronione jest przekazywania za granicę dochodów od dywidend (nie dotyczy wypłaty dywidend za lata 2014-2016 w przypadku spełnienia określonych warunków);
  • Ustanowiono szereg ograniczeń co do kupna i przekazywania zagranicznej waluty na podstawie indywidualnie udzielanych licencji NBU;

3. Zakaz zakupu zagranicznej waluty przez klientów posiadających na rachunkach ponad 100 tys.

Upoważniony bank nie ma prawa do zakupu waluty obcej na rynku międzybankowym na zlecenie klienta-rezydenta (oprócz osób fizycznych), jeśli taki klient posiada środki w walucie obcej na bieżących i depozytowych rachunkach w danym lub innych upoważnionych bankach w sumie przewyższającej 100 tys. USD.

4. Umorzenie kredytów/pożyczek w walucie obcej

Obecnie według zasad ogólnych pozwala się rezydentom na spłacenie kredytów, pożyczek (w tym również pomocy finansowej) w walucie obcej zgodnie z umowami zawartymi z nierezydentami (w tym również w przypadku zawierania dodatkowych ugód do umów kredytowych i pożyczkowych,  nowacji długu, który powstał w wyniku umów kredytowych i pożyczkowych lub zerwania umowy) nie wcześniej niż w terminie przewidzianym w umowach.

Liberalizacja polityki walutowej

W roku 2017 NBU zdążył przyjąć szereg aktów normatywnych, które mają uprościć życie biznesu:

  1. Zmniejszono sumę obowiązkowej odsprzedaży waluty z 65% do 50%
  2. Dozwolona jest wypłata dywidend za lata 2014-2016 w granicach ogólnej sumy 5 000 000 USD na miesiąc.

Jakiś czas temu poinformowałem Cię, że 11 maja w Warszawie odbędzie się seminarium Doing Business in Ukraine 2017 przeznaczone dla polskich przedsiębiorców. Organizatorami wydarzenia była firma prawnicza PLP Law Group, której jestem współwłaścicielem, wraz z kancelarią prawną GESSEL przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Językami seminarium był polski i angielski.

Od wydarzenia minął już tydzień zatem mam chwilę, aby opowiedzieć Ci szczegółach tego seminarium.

Rozpoczęło się ono od krótkich przemówień Pierwszego Sekretarza Ambasady Ukrainy w Polsce, Oleha Kazaniszczewa oraz Wicepreza Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Andrzeja Drozda, którzy opowiedzieli polskim biznesmenom o rozwoju relacji gospodarczych między naszymi krajami oraz przytoczyli garść informacji na temat dynamiki wzrostu eksportu polskich towarów na Ukrainę. Wspomnieli również o problemach, z którymi najczęściej mają do czynienia polscy przedsiębiorcy w momencie bezpośredniego wchodzenia na rynek ukraiński oraz w trakcie późniejszej na nim działalności.

Potem kolej przyszła na mnie. W swoim wystąpieniu skupiłem się na ważnym dla polskich przedsiębiorców temacie – ostatnich tendencjach w prowadzeniu biznesu na Ukrainie, które są powiązane z unowocześnianiem i zbliżaniem rodzimego prawodawstwa do norm prawa UE oraz na głównych osiągnięć w sferze reformy sądownictwa i ochrony praw akcjonariuszy.

Po mnie na „scenę” wszedł mój wspólnik zarządzający PLP Law Group – Ivan Legeida. Udzielił on wyczerpującej odpowiedzi w temacie windykacji należności w realiach ukraińskich oraz przekazał korzystne dla polskich biznesmenów informacje na temat niuansów systemu podatkowego na Ukrainie.

Następnie Коstiantyn Siomochkin, wiodący prawnik w zakresie prawa korporacyjnego, opowiedział polskim przedsiębiorcom zainteresowanym założeniem biznesu na Ukrainie o tym, jak wybrać optymalną formę prawną działalności gospodarczej (przedstawicielstwo, sp. z o. o. , czy spółka akcyjna).

Ciekawą i treściwą prezentację wygłosił dr Janusz Fiszer, Wspólnik oraz dyrektor działu prawa podatkowego polskiej kancelarii prawnej GESSEL, który opowiedział, jak z polskiej perspektywy wygląda prowadzenie biznesu na Ukrainie

Interesujące jest to, że uczestnicy seminarium żywo dyskutowali na takie tematy jak: perspektywy na jakościowe zmiany systemu sądowniczego na Ukrainie, wykonywanie decyzji sądów zagranicznych oraz praktyka arbitrażowa w rozwiązywaniu sporów. Oprócz ww. uczestnicy seminarium byli zainteresowani kwestią ochrony aktywów i repatriacji dochodów. Ponadto padały pytania o niuanse inwestowania aktywów w ukraińskie firmy. Nie brakło również praktycznych pytań o odzyskiwanie długów od ukraińskich przedsiębiorstw.

Podsumowując rezultaty seminarium można powiedzieć, że zainteresowanie ukraińskim rynkiem wśród polskich przedsiębiorców znacznie wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nadal istnieją pewne przeszkody na drodze do w pełni aktywnego inwestowania na Ukrainie.

PLP Group kontynuuje promocję interesów i możliwości Ukrainy wśród polskich biznesmenów: planowane są kolejne seminaria w Polsce z cyklu Doing Business in Ukraine, o których na pewno będę Cię w przyszłości informował.

====

Kilka fotek:

jak założyć firmę na Ukrainie

jak założyć biznes na Ukrainie

jak założyć spółkę na Ukrainie