Andrii Popko

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Z przyjemnością informuję, że już w maju razem ze znaną polską kancelarią prawną Gessel, wezmę udział w seminarium na temat Doing Business in Ukraine. 

Podczas swojego wystąpienia poruszę tematykę zbliżania się prawa ukraińskiego do prawa UE w celu ochrony praw przedsiębiorców na terenie Ukrainy. Bezpośrednio po moim wystąpieniu głos zabierze mój wspólnik – Ivan Legeida (nota bene prowadzący blog dotyczący windykacji na Ukrainie – serdecznie zapraszam!), oraz mecenas Konstantin Syomochkin z PLP Law Group.

Seminarium odbędzie się 11 maja, przy ulicy Siennej 39. Oczywiście w Warszawie.

Wstęp jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja do dnia 5 maja. Jeśli chcesz wziąć udział w seminarium zarejestrować możesz się pisząc na adres: k.ziemba@gessel.pl

Szczegółowe informacje podane są w folderze informacyjnym po kliknięciu w obrazek:

*****

Partner medialny wydarzenia:

Ostatnio coraz częściej przesyłacie mi pytania na temat tego, w jaki sposób oraz na jakich warunkach polski inwestor może wziąć udział w prywatyzacji ukraińskich przedsiębiorstw. Dlatego warto napisać kilka słów odnośnie ostatnich zmian w tej dziedzinie.

Pozwolę sobie zauważyć, że prywatyzacja na Ukrainie rozpoczęła się w odległym 1991 r. i do tej pory zostało jeszcze około 3500 niesprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych lub częściowo państwowych, zarówno monopolistycznych, jak i zwykłych zakładów przemysłowych średniej wielkości. Mówiąc wprost, większość z tych obiektów liczy sobie od 50 do 150 lat i jest zadłużona lub boryka się z innego rodzaju problemami.

Zrozumiawszy, że na dzień dzisiejszy własność państwowa wykorzystywana jest nadzwyczaj nieefektywnie, a zasoby są marnotrawione, ukraińscy możnowładcy nareszcie zdecydowali się kardynalnie zmienić zasady prywatyzacji w celu maksymalnego przyspieszenia tych procesów oraz znalezienia dla prywatyzowanych obiektów operatywnych właścicieli.

Nowa ustawa prywatyzacyjna

Parę dni temu odbyła się konferencja prasowa szefa Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy, Ihora Biłousa oraz pierwszego zastępcy Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu, Maksyma Nefodowa, podczas której panowie przedstawili absolutnie nowy projekt ustawy prywatyzacyjnej.

Według Ihora Biłousa…

ta ustawa to rewolucja, która zmieni wiele rzeczy zarówno w prywatyzacji, jak i w zarządzaniu własnością państwową. Zmieni na lepsze, bo ustawa wykorzystuje doświadczenie przeprowadzonych  z sukcesem prywatyzacji w innych krajach Europy Wschodniej, które przyniosło korzyść i państwu, i społeczeństwu.

Główną zmianą w ustawie jest likwidacja podziału obiektów prywatyzacji na liczne grupy. Teraz będą dzielić się jedynie na dwie kategorie: duże przedsiębiorstwa, z aktywami wysokości ponad 250 mln hrywien oraz małe. Do kategorii wielkiej prywatyzacji zaliczono blisko 60 przedsiębiorstw.

Ustawa przewiduje, że wielkie przedsiębiorstwa będą sprzedawane wyłącznie w obecności rzecznika z kręgu przewodnich światowych banków inwestycyjnych. Cała reszta będzie sprzedawana za pośrednictwem  elektronicznych platform przetargowych, w tym na platformie PROZORRO. W ten sposób Fundusz Majątku Państwowego chce uniknąć uczestnictwa w prywatyzacji rzeczoznawców i przejść do wolnego kształtowania się cen na rynku. Projekt ustawy został przekazany do odpowiednich ministerstw i resortów. Dalej w kolejce czeka już tylko Rada Najwyższa.

Masową prywatyzację planuje się ukończyć do 2020 r.

Podatki na Ukrainie

Andrii Popko10 kwietnia 20174 komentarze

Przyjaciele, zapoznałem Was z głównymi typami spółek na Ukrainie, teraz pragnę zapoznać Was z ogólnym systemem ogólnopaństwowych i lokalnych podatków i opłat na Ukrainie oraz podać ich podstawowe stawki.

Przede wszystkim należy nadmienić, że pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania [zobacz tutaj >>]. Dlatego, przy należytym prowadzeniu dokumentacji, podatki płacone od dochodów osób fizycznych – rezydentów Polski na terytorium Ukrainy, są wolne od opodatkowania w Polsce.

Biorąc pod uwagę fakt, że temat opodatkowania jest dosyć szeroki, skupię się jedynie na omówieniu podstawowych rodzajów podatków i opłat. W razie wyniknięcia konkretnych pytań zawsze możecie zwrócić się do mnie bezpośrednio w komentarzach.

Tak, więc, zaczynamy! Główne podatki ogólnopaństwowe to:

Podatek od towarów i usług PTU (VAT)

Podstawowa stawka wynosi 20%.

Dla operacji eksportowych stosuje się stawkę 0%.

Ulgowa stawka opodatkowania obowiązuje na środki medyczne, które są wwożone na terytorium Ukrainy, a ich produkcja oraz wykorzystanie jest dozwolone na Ukrainie, a także zostały wpisane do Państwowego Rejestru Leków. W danym wypadku ma zastosowanie stawka w wysokości 7%.

Dla celów administrowania VAT są wykorzystywane specjalne konta, zgodnie z którymi sumy podlegające spłacie są wcześniej umieszczone na danym rachunku oraz mogą być wykorzystane wyłącznie dla spłaty VAT, który wchodzi do wartości towaru/usługi lub dla bezpośredniej wpłaty podatku do budżetu.

Podatek dochodowy

Podstawowa stawka to 18%.

Podstawą dla opodatkowania jest dochód osób prawnych. Obowiązujące prawo podatkowe w pewnych wypadkach przewiduje zastosowanie innych stawek niż podstawowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatku wynosi 18%.

Przewiduje się również zastosowanie stawek 5% i 0%. Pięcioprocentowe opodatkowanie dotyczy dochodów uzyskiwanych w formie dywidend z akcji na prawach korporacyjnych.

Jednolita składka na ubezpieczenie społeczne (jedynyj socialny wnesok)

Stawka składki wynosi 22%.

Jej celem jest zabezpieczenie funduszu emerytalnego. Dana składka jest opłacana przez pracodawcę i jest obliczana na podstawie dochodów uzyskanych przez zatrudnionych pracowników.

Podatek wojenny

Stawka podatku wynosi 1,5% od dochodów uzyskanych od osób fizycznych. Wprowadzenie danej opłaty jest tymczasowe, powiązane z konfliktem wojennym toczącym się na wschodzie Ukrainy.

Podatek akcyzowy

Na Ukrainie można zaobserwować tendencję do stałego podwyższania stawek na takie towary objęte akcyzą jak napoje alkoholowe, piwo, wyroby tytoniowe. Razem z nimi do towarów objętych akcyzą prawodawstwo zalicza również: spirytus etylowy i inne destylaty spirytusowe, paliwo, samochody osobowe, środki transportu dla przewozu pasażerów (powyżej 10 osób) oraz ładunku, energię elektryczna.

Kodeks podatkowy przewiduje zastosowanie specjalnych systemów podatkowych. Celem niżej omówionego systemu jest nadanie małemu biznesowi możliwości spłaty podatku w formie jednej, zunifikowanej formie.

Uproszczony system opodatkowania albo podatek jednolity

Osoby prawne, których roczny dochód nie przekracza 5 milionów hrywien (ok. 170 tys. euro) mają prawo wyboru następujących stawek podatku jednolitego:

  • w przypadku oddzielnej spłaty VAT – 3% od dochodu
  • w przypadku włączenia VAT do podatku jednolitego – 5% od dochodu

Możliwość zastosowania podatku jednolitego jest przewidziana również dla producentów rolnych, których wysokość produkcji rolnej na miniony rok podatkowy jest równa lub większa od 75%.

Na koniec pragnę dodać, że niestety na razie system podatkowy Ukrainy charakteryzuje się znacznym administracyjnym przeciążeniem, częstymi zmianami przepisów oraz dosyć częstymi kontrolami podatkowymi. Jednakże w ostatnim czasie widać pozytywne zmiany.

Na przykład w 2016 r. zlikwidowano milicję podatkową – siłowy podrozdział służby podatkowej Ukrainy, który niejednokrotnie był używany do wywierania nacisku na sektor biznesowy.

W marcu 2017 r. pod zarzutem korupcji zatrzymano szefa Służby Podatkowej Romana Nasirowa. Operacja zatrzymania była rezultatem wspólnej akcji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy oraz Wyspecjalizowanej Prokuratury Antykorupcyjnej i ma szansę stać się początkiem szeregu głośnych antykorupcyjnych śledztw na najwyższych stopniach władzy.

29 marca 2017 r. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął koncepcję reformy państwowej służby podatkowej, która była opracowana przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem rekomendacji międzynarodowych partnerów Ukrainy, szczególnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Służby celnej i granicznej USA, Ministerstwa Finansów USA oraz Komisji Europejskiej. Oprócz tego przy opracowaniu planu wykorzystywano szereg międzynarodowych dokumentów, m.in.  europejskie normy fiskalne i celne (Fiscal Blueprints, Customs Blueprints).

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła dwie ustawy regulujące relacje pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami spółek. Nowe akty prawne zaprowadzają na Ukrainie sprawdzone w świecie mechanizmy ładu korporacyjnego. Przede wszystkim na Ukrainie pojawiła się możliwość zawierania porozumień akcjonariuszy. 

Za każdym razem, kiedy zwracał się do nas zagraniczny biznesmen z pytaniem o założenie biznesu na Ukrainie, z jego strony padało pytanie o możliwość uregulowania relacji z pozostałymi właścicielami nowoutworzonej spółki w ramach takiego porozumienia. Za każdym razem musieliśmy mu odpowiedzieć, że niestety nie ma możliwości ułożenia takiego porozumienia, ponieważ ukraińskie prawodawstwo nie przewidywało takiego rozwiązania. W rezultacie inwestor zakładał holding na Cyprze, gdzie mógł uregulować z pozostałymi współwłaścicielami przyszłego biznesu wszelkie kwestie korporacyjne, a następnie dany holding stawał się właścicielem ukraińskiej firmy. Obecnie inwestorzy mogą uregulować takie pytania również na podstawie ukraińskiego prawa.

Tak więc za pomocą porozumienia akcjonariuszy można rozwiązać cały szereg kwestii dotyczących zarządzania spółką, np.: głosowanie w różnych sprawach wynoszonych na porządek dzienny walnych zgromadzeń, sposób wybierania osób na wyższe stanowiska w spółce, wypłaty dywidend, kolejność sprzedaży udziałów, itp.

Kolejną znaczącą ustawą jest ustawa wprowadzająca dla spółek akcyjnych mechanizmu  squeeze-out (prawo akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy, którzy wykupili 95% akcji spółki do zobowiązania pozostałych akcjonariuszy do przymusowej sprzedaży swoich akcji) oraz sell-out (prawo akcjonariuszy mniejszościowych do zobowiązania akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy wykupujących 95% akcji do przymusowego wykupu pozostałych akcji).

Jeszcze jedną innowacją jest wprowadzenie  rachunku typu escrow (rachunek zastrzeżony lub powierniczy), który jest szeroko rozpowszechniony w światowej praktyce M&A. Od teraz ten mechanizm na Ukrainie będzie mógł być wykorzystywany przy układaniu umów  M&A, jako instrument zabezpieczający transakcje w kontraktach zagranicznych.

I na zakończenie:

Posłowie Ukrainy ostatecznie usunęli z zapisów prawnych wymóg używania pieczęci przez spółki. Oznacza to, że nie będzie można uznać dokumentu za nieważny tylko z powodu braku na nim pieczątki. Trzeba zauważyć, że możliwość prowadzenia działalności bez pieczątki była przewidziana ustawodawczo już wcześniej, jednak niektóre akty normatywne zawierały zapis o obowiązkowym używaniu pieczęci.

Otóż, mój Szanowny Czytelniku, uprzejmie zachęcam Cię do rozważenia założenia biznesu w moim kraju, ponieważ dzisiaj mogę już zaproponować prawie wszystkie znane instrumenty ochrony praw akcjonariuszy, od porozumień akcjonariuszy po derivate suit.

Jeśli masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiem!

W poprzednim poście omówiłem możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie za pośrednictwem przedstawicielstwa (stałego albo niekomercyjnego). Dziś opowiem Ci o mniej popularnych dla prowadzenie biznesu typach spółek, a mianowicie: spółka z dodatkową odpowiedzialnością, spółka pełna, spółka komandytowa, które istnieją na Ukrainie obok  tak rozpowszechnionych form prawnych przedsiębiorstw ,jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Dla porównania, według danych statystycznych na dzień 1 marca 2017 r. na Ukrainie ilość zarejestrowanych spółek z o. o. wyniosła ponad 540 tysięcy, natomiast spółek z dodatkową odpowiedzialnością – 1399, prawie tyle samo zarejestrowano spółek pełnych – 1380, a spółek komandytowych jedynie 384.

Myślę, że warto również opowiedzieć trochę o osobliwościach tych mniej popularnych form rejestracji biznesu na Ukrainie; być może któraś z nich zaciekawi Cię ze względu na przedmiot działalności Twoich klientów na Ukrainie.

Spółka z dodatkową odpowiedzialnością (sp. z d.o.)

to spółka handlowa, w której kapitał zakładowy jest podzielony na udziały, rozmiar (wysokość) których ustala się w statucie, a wspólnicy, oprócz odpowiedzialności do sumy kapitału zakładowego, w razie gdy to nie wystarczy, ponoszą dodatkową (subsydiarną) odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym mieniem w wysokości przewidzianej przez statut. Dlatego właśnie nazwa tej spółki zawiera sformułowanie „dodatkowa odpowiedzialność”.

Jak widzimy, jest to po prostu wariant sp. z o. o. Główna różnica polega właśnie na dodatkowej odpowiedzialności wspólników. Jednak rozmiar tej odpowiedzialności nie jest ograniczony ani do sumy minimalnej, ani maksymalnej. Inaczej mówiąc, dodatkowa odpowiedzialność może wynieść nawet tylko 1 hrywnę od każdego uczestnika.

Jeszcze jedna różnica to maksymalna ilość partnerów. W spółce z o. o. nie może ich być więcej niż stu, a w spółce z d. o. ich ilość nie jest ograniczona.

Brak wymogów co do minimalnej sumy kapitału zakładowego oraz  sposób zarządzania spółką (zebrania uczestników, zarządu, itp.) – to cechy wspólne dla obu typu spółek.

Spółka pełna

to spółka, w której partnerzy wspólnie zajmują się działalnością gospodarczą i ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim mieniem.

Ten typ spółki jest domyślnym wariantem sp. z d. o. ponieważ partnerzy ponoszą odpowiedzialność CAŁYM swoim majątkiem. Zarządzanie spółką pełną, w odróżnieniu od innych typów spółek, w których wyższym organem zarządzającym są zebrania uczestników oraz działają organy wykonawcze, należy do wszystkich uczestników albo do kilku, którzy występują w imieniu spółki. W tym ostatnim przypadku zakres upoważnień jest wyznaczony przez pełnomocnictwo podpisane przez pozostałych wspólników.

Spółka komandytowa

to spółka do której oprócz wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem należy przynajmniej jeden wspólnik, odpowiedzialność którego jest ograniczona do kwoty wpłaconej w majątek spółki.

Jest więc to, jak widzimy, wariant spółki pełnej.

Wspólnicy tej spółki to komplementariusze i komandytariusze. Prawa i odpowiedzialność komplementariuszy niczym nie różnią się od tych, które posiadają wspólnicy spółki pełnej. Na przykład tak samo odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Każdy z komplementariuszy ma prawo występować w imieniu spółki oraz zawierać umowy. Ponieważ komplementariusze odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem, to oni mają prawo podejmować decyzje dotyczące zarządzania wspólnym majątkiem spółki.

Komandytariusze nie posiadają prawa głosu i nie uczestniczą w działalności firmy. Są jedynie uczestnikami w podziale majątku proporcjonalnie do swojego wkładu. Część zysku, którą dzielą się  komandytariusze jest im wypłacana w formie procentów od ich wkładów.

*****

Na koniec pragnę zauważyć, że wszystkie scharakteryzowane powyżej formy spółek działają, a ich rejestracja jedynie w niektórych aspektach jest różna od rejestracji sp. z o. o., ale również przebiega szybko i sprawnie. Zachęcam więc, w razie wyniknięcia pytania odnośnie rejestracji firmy na Ukrainie, do brania pod uwagę wszystkich istniejących form prawnych spółek, tym bardziej, że w najbliższym czasie planowane jest prawne udoskonalenie regulacji działalności sp. z o. o i sp. z d. o., natomiast spółka pełna i komandytowa nadal będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Dziękuje za uwagę!